Poland

Po rozwodzie więcej problemów z podatkiem

Rozwód

Rozwód

AdobeStock

¯yj¹cym oddzielnie matce i ojcu przys³uguje co do zasady po³owa odliczenia. Warunkiem jest faktyczne wykonywanie przez oboje w³adzy rodzicielskiej.

Najwiêcej sporów o ulgê prorodzinn¹ dotyczy tego, które z rozwiedzionych rodziców ma j¹ odliczyæ. Przepisy daj¹ im wybór. Ulga jest przeznaczona ³¹cznie dla obojga rodziców, którzy mog¹ siê ni¹ podzieliæ w czêœciach równych albo w dowolnej proporcji, np. ustaliæ, ¿e jedno z nich odlicza ca³oœæ albo np. 80 proc.

Nie mo¿e jednak dojœæ do sytuacji, w której i matka i ojciec odliczaj¹ ca³¹ ulgê, a wiêc jest ona wykorzystywana podwójnie.

Jest problem, bo rozwodnicy czêsto nie potrafi¹ siê porozumieæ. Skarbówka wskazuje w takich sytuacjach, ¿e jeœli miêdzy rodzicami nie ma zgody, ka¿de z nich odlicza 50 proc. ulgi. W takiej sytuacji nie jest wymagane ¿adne porozumienie. Trzeba jednak spe³niæ jeden wymóg: wykonywaæ w³adzê rodzicielsk¹.

Ministerstwo Finansów wyjaœnia w odpowiedzi na interpelacjê poselsk¹ nr 25045, ¿e warunkiem zastosowania ulgi jest zarówno posiadanie przez rodzica w³adzy rodzicielskiej, jak i jej faktyczne wykonywanie. Samo utrzymywanie kontaktów z dzieckiem nie jest tu rozstrzygaj¹ce. Dotyczy to równie¿ p³acenia alimentów. Obowi¹zek alimentacyjny jest niezale¿ny od w³adzy rodzicielskiej, spoczywa tak¿e na tych rodzicach, którzy zostali jej pozbawieni.

Jak fiskus rozstrzyga takie sprawy w praktyce? Przyk³adem mo¿e byæ interpretacja z 5 lutego 2021 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.871. 2020.2.EC). Z wnioskiem o ni¹ zwróci³a siê podatniczka, która po rozwodzie sama wychowuje trójkê ma³oletnich dzieci. Jej by³y m¹¿ nie p³aci zas¹dzonych alimentów i sprawa trafi³a do komornika. Ostatnio przesta³ te¿ widywaæ siê z dzieæmi.

Kobieta otrzyma³a wczeœniej wezwanie z urzêdu skarbowego. Okaza³o siê, ¿e jej by³y m¹¿, tak samo jak ona, odliczy³ ca³¹ ulgê na dzieci. Urz¹d wezwa³ j¹ do skorygowania zeznania. Podatniczka chcia³a uzyskaæ potwierdzenie, ¿e skoro ojciec nie zajmuje siê dzieæmi, ona ma prawo skorzystaæ z ca³ej ulgi, a on nie mo¿e zrobiæ tego w ogóle. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyzna³ jej racjê. „O wykonywaniu w³adzy rodzicielskiej nie œwiadczy tylko sam fakt jej posiadania czy spe³niania obowi¹zku alimentacyjnego ani sporadyczne kontakty z dzieckiem" – czytamy w interpretacji. Chodzi o sprawowanie faktycznej pieczy nad ma³oletnim dzieckiem.

W innej interpretacji (nr 0114-KDIP3-3.4011.543. 2018.2.AK) dyrektor KIS zgodzi³ siê, ¿e ojciec ma prawo do po³owy ulgi, jeœli dzieci przebywaj¹ u niego dwa razy w tygodniu po trzy godziny, dodatkowo zabiera je na trzy niedziele w miesi¹cu. P³aci te¿ regularnie alimenty. Fiskus uzna³, ¿e i matka, i ojciec wykonuj¹ w³adzê rodzicielsk¹.

Football news:

Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen