Poland

Plany z tłustych czasów dobiją firmy

Pracowniczy Plan Kapita³owy

AdobeStock

Mali i œredni przedsiêbiorcy musz¹ zak³adaæ pracownicze plany kapita³owe, bo tak im nakazuje – pod groŸb¹ kary – ustawa, któr¹ przyjêto w czasach wzrostu gospodarczego.

W Sejmie ju¿ jest projekt autorstwa Koalicji Obywatelskiej przewiduj¹cy odroczenie zak³adania PPK, a jeœli ju¿ ktoœ wykona³ ten obowi¹zek, to zawieszenie sk³adek do koñca 2021 r. Pomys³ jest racjonalny, gdy¿ zamro¿enie startu PPK ul¿y³oby zarówno biznesowi, jak i bud¿etowi pañstwa, który dop³aca przecie¿ do sk³adek z pieniêdzy publicznych. A te pieni¹dze mog¹ siê zaraz okazaæ potrzebne w kolejnej tarczy antykryzysowej ratuj¹cej upadaj¹ce biznesy.

Precedens w sprawie ju¿ nast¹pi³. Na wiosnê, w czasie pierwszej fali epidemii, rz¹d zdecydowa³ siê przesun¹æ ten obowi¹zek dla œrednich firm na jesieñ. Dlatego teraz PPK musz¹ zak³adaæ dwie pokaŸne grupy: mali i œredni przedsiêbiorcy, czyli firmy zatrudniaj¹ce od 20 do 249 osób, czyli ok. 60 tys. podmiotów i ³¹cznie nawet 4 mln pracowników. A przed nami kolejne kilkaset tysiêcy mikroprzedsiêbiorców, którzy na wiosnê musz¹ dopisaæ do tego systemu kolejne 4 mln zatrudnionych, i administracja publiczna z kilkuset tysi¹cami urzêdników. A nadchodzi kolejna, nawet mocniejsza fala zachorowañ, co ju¿ przek³ada siê na zamra¿anie kolejnych bran¿. Przedsiêbiorcom dojd¹ wiêc koszty, gdy akurat bêd¹ potrzebowaæ pieniêdzy na przetrwanie.

Czy koalicja rz¹dz¹ca wys³ucha tak pragmatycznej propozycji, gdy jest w sporze œwiatopogl¹dowym z opozycj¹? Obawiam siê, ¿e nie. Jedyna nadzieja w wicepremierze Jaros³awie Gowinie, który nieraz przyjmowa³ probiznesow¹ postawê w czasie g³osowañ w Sejmie. Bo w³adza bêdzie mia³a spory k³opot z PPK. Na szali jest bowiem tak¿e los najwiêkszych w Polsce podmiotów finansowych, które prowadz¹ plany i licz¹ na nap³yw sk³adek. Poza tym pieni¹dze zbierane na PPK maj¹ napêdzaæ polsk¹ gospodarkê. Rz¹d musi wiêc wybraæ: albo deregulacja dla biznesu staraj¹cego siê przetrwaæ kryzys, albo egzekucja pomys³ów przyjêtych, gdy nasza gospodarka rozwija³a siê pe³n¹ par¹, co teraz, mimo recesji, poprawi wyniki najwiêkszych instytucji finansowych. Wa¿ne, aby decyzja zapad³a szybko. Pytanie, czy politykom wystarczy odwagi. Bo czasy, w których „wszystko bêdzie dobrze", mamy ju¿ za sob¹.

Football news:

Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries
Emir Kusturica: Ronaldo is an ideal, he earned a lot of money, but where is his personality? What can he tell you? Nothing
Maradona is the best dribbler with a phenomenal number of goals and assists. But is it true that he won Serie A alone?
Italian championship. Juventus will play Benevento, Atalanta Miranchuk against Verona, Inter away to Sassuolo
Ex-Manchester United defender Valencia moved to Mexico's Queretaro