Poland

Plansza telepatów

"Spektrum" nale¿y do tych gier planszowych, w których najlepiej czuliby siê telepaci. Umiejêtnoœæ uchwycenia, o co chodzi partnerowi, decyduje tu o sukcesie. Jednak nawet jeœli w zabawie uczestnicz¹ gracze, którzy na co dzieñ rozumiej¹ siê bez s³ów, podczas rozgrywki nieraz nadaj¹ na zupe³nie innych falach. Dlatego ka¿dy ma szansê na zwyciêstwo.

W ka¿dej rundzie jedna z dwóch dru¿yn deleguje swojego przedstawiciela do wylosowania tytu³owego spektrum oraz specjalnego obszaru na za³¹czonej skali. Czym jest owo spektrum? Ano zestawem dwóch przeciwstawnych hase³, na przyk³ad „dobre/z³e", „ciche/g³oœne" czy „jedzenie œmieciowe/wykwintne danie". Wspomniany obszar znajduje siê gdzieœ pomiêdzy nimi i jego po³o¿enie zna tylko wydelegowany. Za pomoc¹ jednego s³owa musi poinformowaæ swoj¹ dru¿ynê o jego lokalizacji.

Za³ó¿my, ¿e spektrum (znane wszystkim uczestnikom zabawy) brzmi „przedmioty nieprzydatne/przydatne w kryzysowych sytuacjach", zaœ wydelegowany rzuci³ has³o „magnetofon". Gdzie na skali znajduje siê obszar, o którym myœli? Bli¿ej jej pocz¹tku, wszak dziœ nikt ju¿ z kaseciaków nie korzysta? A mo¿e gdzieœ za œrodkiem skali, bo w ¿yciu nie sposób obejœæ siê bez muzyki? Ka¿da z dru¿yn ma szansê owo miejsce wytypowaæ. Jeœli zrobi to celniej, zdobêdzie punkty.

„Spektr...

Football news:

Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it