Poland

PiS ratuje Strajk Kobiet

Z politycznego punktu widzenia zachowanie funkcjonariuszy policji w czasie weekendowych demonstracji stanowi prezent zarówno dla opozycji, jak i dla organizatorek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Trudno oceniæ, co jest bardziej kuriozalne – zachowanie policji podczas sobotniej manifestacji feministek w Warszawie czy jej t³umaczenia. Ca³a ta historia dowodzi zupe³nego chaosu, jaki zapanowa³ w polskiej policji w zwi¹zku z trwaj¹cymi od kilku tygodni protestami przeciw decyzji Trybuna³u Konstytucyjnego z 22 paŸdziernika. Na pocz¹tku w ogóle nie reagowa³a na manifestacje, to znaczy raczej je ochrania³a, ni¿ pacyfikowa³a. Jednak od kilkunastu dni policja bije rekordy brutalnoœci, atakuj¹c równie¿ obecnych na manifestacjach pos³ów, których b¹dŸ co b¹dŸ chroni immunitet. Zdjêcia funkcjonariusza psikaj¹cego z bliska gazem w pos³ankê Barbarê Nowack¹ stan¹ siê pewnym symbolem. Tym bardziej ¿e dzia³ania funkcjonariuszy nie sk³adaj¹ siê w ¿adn¹ logiczn¹ ca³oœæ.

Z politycznego punktu widzenia zachowanie policji to prezent i dla opozycji, i dla organizatorek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Twarde dane pokazuj¹, ¿e zainteresowanie protestem – choæby w sieci – stopniowo maleje. Tymczasem brutalnoœæ policji, atakowanie parlamentarzystów sprawiaj¹, ¿e protesty znów znajduj¹ siê w centrum uwagi. I nawet jeœli kogoœ razi radykalizm i wulgarnoœæ niektórych przedstawicielek Strajku Kobiet, nawet jeœli niektóre ich dzia³ania s¹ zupe³nie nieakceptowalne – jak choæby opluwanie policjantów czy pos³ugiwanie siê wobec nich rynsztokowym jêzykiem – to zupe³nie oczywiste odruchy empatii sprawiaj¹, ¿e sympatia spo³eczna bêdzie po stronie protestuj¹cych, a nie policji. Pos³owie opozycji zaœ pokazuj¹, ¿e stoj¹ po stronie obywateli bitych przez w³adzê.

Dla rz¹dz¹cych to coraz powa¿niejszy problem. Bo przecie¿ to politycy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za dzia³ania funkcjonariuszy. PiS zbudowa³ ca³¹ legendê o policji za czasów Tuska, która strzela³a do górników czy organizowa³a prowokacje wobec Marszu Niepodleg³oœci. Dzisiejsza opozycja buduje w³aœnie legendê policjantów w cywilu lej¹cych metalowymi pa³kami pokojowych manifestantów czy gazuj¹cych pos³anki.

I choæ dziœ protesty s¹ zupe³nie inne ni¿ na pocz¹tku, gdy przychodzi³y na nie setki tysiêcy zwyk³ych Polaków – obecnie s¹ to raczej zadeklarowani przeciwnicy rz¹du i grono kilku tysiêcy „profesjonalnych" manifestantów – to PiS osi¹ga efekt odwrotny do zamierzonego. Chcia³ strajki kobiet przeczekaæ, a dziœ prowokuje kolejne.

Football news:

To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events
Milan will announce the signing of Mandzukic and Tomori this week
Leonardo on Messi at PSG: We are not at the negotiating table, but the chair is reserved. Such a player is always on our lists