Poland

Pies-robot rozpoczął pracę w Czarnobylu

Czworono¿ny Spot z firmy Boston Dynamics pracuje na terenie elektrowni atomowej w Czarnobylu. Pañstwowa Agencja Ukrainy ds. Zarz¹dzania Stref¹ Wykluczenia pokaza³a pierwsze zdjêcia.

In¿ynierowie z uniwersytetu z Bristolu testuj¹ w Czarnobylu nowe platformy, systemy i czujniki w energetyce j¹drowej. Spot ma sprawdziæ mo¿liwoœci pracy robotów w tworzeniu map sytuacji radiacyjnej w Czarnobylu. Kierownik projektu David Megson-Smith z Uniwersytetu Bristolskiego, zajmuj¹cy siê projektem, podkreœli³, ¿e jeszcze nigdy Spot nie pracowa³ w tak trudnych warunkach.

Spot spacerowa³ wokó³ oraz w œrodku sarkofagu ochronnego, który zakry³ zniszczony reaktor nr 4 i star¹ betonow¹ konstrukcjê ochronn¹.

Poza Spotem do mapowania przestrzeni i badania stopnia ska¿enia gruntu oraz powietrza naukowcy u¿yli tak¿e dronów i innych robotów naziemnych wyposa¿onych w spektrometr gamma, lidar, urz¹dzenia do fotogrametrii i obrazowania wielospektralnego. Wszystko po to by stworzyæ kompleksow¹ mapê 3D ilustruj¹c¹ rozk³ad szkodliwych fal elektromagnetycznych.

Badania prowadzono na obszarze szczególnie ska¿onych sektorów wokó³ elektrowni, takich jak „Czerwony Las”, który znajduje siê w czarnobylskiej strefie zamkniêtej i otrzyma³ najwy¿sze dawki promieniowania w wyniku przejœcia chmury radioaktywnego py³u i dymu po katastrofie w Czarnobylu, a tak¿e na terenie sk³adowiska odpadów j¹drowych „Pidlisny”, gdzie znajduj¹ siê najbardziej wysokoaktywne odpady radioaktywne z ca³ej czarnobylskiej strefy oraz cmentarzysku pojazdów u¿ywanych po awarii w elektrowni, zaparkowanych po wsze czasy we wsi Burakówka.

Robotyczny pies jest idealnym narzêdziem do eksploracji trudnego terenu, dziêki systemowi sensorów potrafi nawigowaæ na nierównym terenie, wchodziæ po schodach, otwieraæ drzwi a nawet samodzielnie siê podnieœ w razie upadku.

Football news:

Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million
Ramos and Benzema out of Real Madrid's bid for the Champions League match with Inter
Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes