Poland

Pierwsza dawka zmniejsza ryzyko poważnego zachorowania o 80%

Opublikowane przez Public Health England dane dotycz¹ osób powy¿ej 80. roku ¿ycia. Jak poinformowano, podobne wyniki przynios³y badania przeprowadzone w Szkocji.

Sekretarz Zdrowia Matt Hancock uwa¿a, ¿e wyniki s¹ "bardzo przekonuj¹ce".

Do koñca lutego w Wielkiej Brytanii ponad 20 milionów ludzi otrzyma³o co najmniej jedn¹ dawkê szczepionki. To wiêcej ni¿ jedna trzecia doros³ej populacji.

- To kolejny dowód pokazuj¹cy, ¿e szczepionki zmniejszaj¹ infekcjê i ratuj¹ ¿ycie - powiedzia³a dr Mary Ramsay, szefowa ds. szczepieñ w Public Health England.

- Chocia¿ pozostaje wiele danych do przeœledzenia, jest to obiecuj¹ce i jesteœmy coraz bardziej pewni, ¿e szczepionki maj¹ rzeczywisty wp³yw - doda³a.

Football news:

Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game