Poland

Pieriestrojka źle wspominana w Rosji

Michai³ Gorbaczow

Michai³ Gorbaczow, ur. 2 marca 1931 r. w Kraju Stawropolskim

shutterstock

Ostatni przywódca Zwi¹zku Radzieckiego i laureat Pokojowej Nagrody Nobla obchodzi 90. urodziny obwiniany przez wiêkszoœæ rodaków o upadek imperium.

Michai³ Gorbaczow to jedna z najwa¿niejszych postaci w historii ubieg³ego wieku. By³ ostatnim przywódc¹ jednego z najbardziej represyjnych i zarazem najpotê¿niejszych krajów w historii.

Do dzisiaj uwa¿a, ¿e rozpoczêta przez niego w Zwi¹zku Radzieckim pieriestrojka (reformy spo³eczne, ekonomiczne i polityczne) w 1985 r. oraz zakoñczenie zimnej wojny by³y najwa¿niejszym osi¹gniêciem jego ¿ycia. Doceniony za to przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ (dosta³ pokojowego Nobla w 1990 r.), nigdy nie zosta³ zrozumiany przez wiêkszoœæ swoich rodaków.

– W Rosji wci¹¿ ¿yje i jest sztucznie utrzymywany mit o Gorbaczowie, który zburzy³ pañstwo. A przecie¿ wiadomo, ¿e podczas upadku ZSRR w 1991 roku nie opowiada³ siê za tym upadkiem. Dzisiaj ma zerowy wp³yw na bie¿¹c¹ politykê, ale ogromne znaczenie symboliczne – mówi „Rzeczpospolitej" Gleb Paw³owski, rosyjski politolog i by³y doradca Kremla.

Z opublikowanego w listopadzie przez niezale¿ny oœrodek Centrum Lewady sonda¿u wynika, ¿e po³owa Rosjan po 30 latach uwa¿a, ¿e dla kraju by³oby lepiej, gdyby do pieriestrojki w ogóle nie dosz³o. Uwa¿aj¹ oni, ¿e dziêki temu uda³oby siê zachowaæ „jednoœæ i porz¹dek w kraju". Tymczasem w ubieg³orocznym sonda¿u rz¹dowego oœrodka WCIOM a¿ 60 proc. Rosjan deklarowa³o chêæ zachowania ZSRR, gdyby cofniêto czas.

Gorbaczow mia³ w tym wieku skomplikowane relacje z Kremlem. W 2011 roku, po masowych protestach antyrz¹dowych, radzi³ W³adimirowi Putinowi, by nie startowa³ w wyborach prezydenckich i odszed³ z wielkiej polityki. Kilka lat póŸniej popar³ aneksjê Krymu, a w ubieg³ym roku, sk³adaj¹c ¿yczenia gospodarzowi Kremla, stwierdzi³, ¿e Putin „konsekwentnie zachowuje stabilnoœæ, zapewnia rozwój kraju i dba o interesy Rosji na œwiecie".

Kilka dni temu w wywiadzie dla rosyjskiej agencji Interfax ostrzega³ œwiat przez wojn¹ atomow¹ i namawia³ do spotkania Putina z Bidenem. Przypomnia³, jak niegdyœ napisa³ list do Ronalda Reagana i rozpocz¹³ dialog w sprawie zakoñczenia zimnej wojny.

Football news:

In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate