Poland

Pieniądze od fanów: czy na pewno bez podatku?

Podatki

Adobe Stock

Skarbówka wydaje korzystne interpretacje dla osób, które dostaj¹ œrodki finansowe od swoich wielbicieli. Pod warunkiem, ¿e s¹ to darowizny.

Dziêki pomocy fanów udaje siê nakrêciæ film, wydaæ p³ytê, napisaæ ksi¹¿kê czy prowadziæ poczytnego bloga. Coraz wiêcej osób zbiera w internecie pieni¹dze na ró¿ne przedsiêwziêcia.

Przyk³adowo, z danych przes³anych „Rzeczpospolitej" przez Patronite wynika, ¿e za poœrednictwem tego portalu fani (zwani patronami) przekazali autorom prawie 50 mln z³. Na Patronite jest ju¿ niemal 6 tys. twórców, ³¹cznie otrzymali wsparcie od ponad 500 tys. internautów. Kwoty s¹ ró¿ne, niektórzy zarabiaj¹ kilkanaœcie z³otych miesiêcznie, s¹ te¿ tacy, którzy dostaj¹ sporo powy¿ej 50 tys. z³.

Czy wsparcie od wielbicieli jest opodatkowane? Interpretacje fiskusa s¹ korzystne dla sponsorowanych twórców. Oto kilka przyk³adów.

Publicysta zamieszcza na swoim kanale filmy o polityce, wierze i kulturze. Komentuje bie¿¹ce zdarzenia i ma liczne grono fanów. Dostaje od nich prawie 10 tys. z³ miesiêcznie.

Blogerka prowadzi serwis o modzie zrównowa¿onej. Jest regularnie wspierana przez wielbicielki. Wp³aty wynosz¹ od 5 do 100 z³, w sumie miesiêcznie jest to 5–6 tys. z³.

Podró¿niczka zbiera pieni¹dze na wyjazdy do dalekich krajów, takich jak Armenia, Azerbejd¿an czy Kazachstan. Robi zdjêcia, filmy, pisze relacje. Wra¿eniami dzieli siê z fanami, którzy pomagaj¹ jej finansowo.

W ka¿dej z tych spraw twórcy twierdzili, ¿e wp³aty to klasyczne darowizny. I fiskus potwierdza³, ¿e s¹ nieopodatkowane. Darowizny s¹ bowiem zwolnione z daniny, jeœli ich wartoœæ nie przekracza 4902 z³ (chodzi o wp³aty od osób niespokrewnionych przekazane w ci¹gu piêciu lat).

– Skarbówka musi wydaæ interpretacjê na podstawie tego, co napisa³ podatnik. Jeœli twierdzi, ¿e dosta³ darowiznê, fiskus ocenia jej skutki – podkreœla Grzegorz Gêbka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

Czy pieni¹dze od fanów zawsze s¹ jednak darowiznami? Z regu³y twórca coœ za nie daje. Dowody wdziêcznoœci s¹ czêsto symboliczne – gad¿et, kartka z podziêkowaniami, wpis na liœcie wspieraj¹cych czy dopuszczenie do grona rozmówców na portalu. Ale ci, którzy wp³acaj¹ pokaŸniejsze kwoty, dostaj¹ konkretne produkty – ksi¹¿ki, p³yty, dostêp do filmów czy relacji. Za które normalnie trzeba p³aciæ.

– To ju¿ nie jest darowizna. Bardziej wygl¹da na zap³atê za produkty. Fiskus mo¿e wiêc uznaæ, ¿e twórca po prostu je sprzedaje. I musi wykazaæ przychód z tej sprzeda¿y – mówi Grzegorz Gêbka. Dodaje, ¿e osoby, które dzia³aj¹ zarobkowo i na wiêksz¹ skalê, powinny zarejestrowaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i rozliczaæ siê z fiskusem tak jak przedsiêbiorcy.

Mateusz Sudowski, adwokat w Kancelarii Adwokackiej Jaros³awa Klimonta

Darowizna to bezp³atne, nieekwiwalentne œwiadczenie. Jeœli wiêc osobie, która wspiera nas finansowo, oferujemy jak¹œ us³ugê, np. dostêp do kana³u z filmami, nie mo¿emy utrzymywaæ, ¿e dostajemy od niej darowiznê, poniewa¿ œwiadczenia s¹ wzajemne. I musimy liczyæ siê z tym, ¿e fiskus uzna nasze dzia³anie za sprzeda¿. O istocie czynnoœci prawnej nie decyduje nazwa, tylko jej treœæ. Ka¿da sprawa jest inna i przed rozstrzygniêciem skutków podatkowych nale¿a³oby zbadaæ jej okolicznoœci, w tym intencje obu stron. Przestrzega³bym przed automatycznym uznawaniem wszystkich wp³at od fanów za nieopodatkowane darowizny. Szczególnie jeœli uzbiera siê z tego du¿a kwota, mo¿e bowiem zainteresowaæ skarbówkê.

Football news:

Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them