Poland

Październik na GPW grubo pod kreską

Ostatnia sesja paŸdziernika przynios³a spor¹ przecenê. WIG20 na krótko zszed³ poni¿ej 1500 pkt. Miesi¹c ten nale¿a³ do niedŸwiedzi, bowiem indeks blue chips spad³ w sumie o 11,5 proc.

Poda¿ ci¹¿y³a od samego pocz¹tku sesji, jednak inwestorzy nie spodziewali siê, ¿e bariera 1500 pkt. zostanie sforsowana. W drugiej po³owie handlu, nied³ugo po otwarciu gie³dy w USA niedŸwiedzie œci¹gnê³y WIG20 do poziomu 1496 pkt. Tak Ÿle nie by³o od wiosny. Ostatecznie jednak indeks zakoñczy³ dzieñ z wynikiem 1515 pkt., co oznacza spadek o 1,7 proc.

Wynik nie móg³ byæ inny, bowiem sprzedaj¹cy skupili swoja uwagê na najwiêkszych spó³kach z warszawskiego parkietu. Notowania Allegro i CD Projektu spad³y odpowiednio o 6,4 proc. i 5,2 proc. Sytuacjê stara³o siê ratowaæ CCC i PZU. Te dwie spó³ki zdro¿a³y o ponad 2 proc. Pi¹tkowa sesja by³a pi¹t¹ spadkow¹ z rzêdu jeœli chodzi o WIG20.

NiedŸwiedzie nie oszczêdzi³y równie¿ œrednich spó³ek. W tym gronie najmocniej straci³ Mercator Medical, który stania³ o 12,8 proc. Z kolei mWIG20 straci³ 2 proc.

Ma³ym spó³kom oberwa³o siê najmniej. sWIG80 straci³ 0,8 proc., a najgorzej poradzi³ sobie Harper Hygienic, którego notowania spad³y o ponad 11 proc.

Na NewConnect równie¿ karty rozdawa³y niedŸwiedzie. NCIndex spad³ o 3,6 proc. Poda¿ wziê³a na celownik One More Level, który stania³ najmocniej, o ponad 33 proc.

Przez wiêkszoœæ dnia na parkietach w Europie dominowa³y lepsze nastroje ni¿ na GPW, gdzie spadki by³y najwiêksze na kontynencie. Pod koniec sesji CAC40 i FTSE MIB zyskiwa³y po o,2 proc. DAX by³ 0,7 proc. pod kresk¹.

Otwarcie na Wall Street by³o nerwowe z uwagi na Big Tech. Najwiêksze spó³ki technologiczne w USA poda³y po czwartkowej sesji raporty, które pokaza³y znaczny wzrost przychodów, jednak kilka informacji nie spodoba³o siê inwestorom. W efekcie spó³ki o ³¹cznej kapitalizacji kilku bln USD œci¹ga³a S&P 500 w dó³ o ponad 1 proc., a Nasdaqa o ponad 2 proc.

Football news:

Koeman about 4:0 with Osasuna: an Important win, I'm happy. Barcelona can't afford to lose any more
Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973
Messi dedicated the goal to Maradona, showing a newells old boys t-shirt
Clarence Seedorf: if Barcelona sign Depay, so much the better for them. One of Europe's top talents
Maradona's doctor is under investigation for Diego's death. His home and clinic were searched
Griezmann has 4 goals in his last 6 games for Barcelona
Braithwaite has scored 4 (3+1) points in Barca's last 2 games. He had not scored in 13 games before