Poland

Papież Franciszek rozpoczął historyczną pielgrzymkę do Iraku

AFP

Franciszek, jako pierwszy papie¿ w historii, przyby³ do Iraku. To pierwsza zagraniczna pielgrzymka Ojca Œwiêtego od wybuchu pandemii COVID-19.

Samolot z papie¿em Franciszkiem, jego wspó³pracownikami i 75 reprezentantami mediów z ca³ego œwiata, wyl¹dowa³ ju¿ na miêdzynarodowym lotnisku w Bagdadzie. Ojca Œwiêtego przywita³ premier Iraku Mustafa al-Kadhimi.

Oficjalna ceremonia powitania papie¿a odbêdzie siê w Pa³acu Prezydenckim w Bagdadzie, gdzie Ojca Œwiêtego przyjmie z wizyt¹ prezydent Iraku Barham Salih. Franciszek spotka siê tam tak¿e z przedstawicielami w³adz, spo³eczeñstwa obywatelskiego, œwiata kultury, biznesu oraz korpusu dyplomatycznego. Papie¿ wyg³osiæ ma w pa³acu swoje pierwsze przemówienie podczas pielgrzymki.

W pi¹tek papie¿ spotka siê równie¿ z duchowieñstwem w katolickiej katedrze obrz¹dku syryjskiego Matki Bo¿ej Zbawienia w stolicy kraju. W œwi¹tyni w 2010 roku miejsce mia³ zamach terrorystyczny, w którym zginê³o 58 osób.

Papie¿ bêdzie przebywa³ w Iraku do poniedzia³ku 8 marca.

Irak to pierwszy kraj, do którego Ojciec Œwiêty wyruszy³ po wybuchu pandemii koronawirusa. Ocenia siê, ¿e pielgrzymka jest historyczna, ale tak¿e niezwykle niebezpieczna, nie tylko z powodu COVID-19, ale równie¿ aktów terroru, do których dochodzi w Iraku oraz braku stabilnoœci kraju.

Jak podkreœla³ przed wylotem Ojciec Œwiêty, jest to prze³omowy moment dla Koœcio³a Katolickiego. Franciszek jest pierwszym w historii papie¿em, który wyruszy³ z pielgrzymk¹ do Iraku. - Przybywam jako pielgrzym pokoju, d¹¿¹c do braterstwa, o¿ywiony pragnieniem wspólnej modlitwy i wspólnego pod¹¿ania - mówi³ papie¿ przed przybyciem do Iraku.

Football news:

Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League
Fans turned to Agnelli with criticism of the reform of the Champions League: You will only increase the gap between the rich and the rest in the expectation that fans will sacrifice time and money