Poland

Państwowe koncerny razem złapią wiatr od morza

Adobe Stock

Najpierw z zagranicznym partnerem, a potem wspólnymi si³ami – tak pañstwowe koncerny energetyczne bêd¹ budowaæ farmy wiatrowe na Ba³tyku.

Polska Grupa Energetyczna, Enea i Tauron podpisa³y list intencyjny o wspó³pracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Pierwszym krokiem bêdzie powo³anie spó³ki celowej. – Stanie siê to tak szybko, jak to mo¿liwe. To le¿y w naszym wspólnym interesie – przekonywa³ Pawe³ Szczeszek, prezes Enei.

Idea jest taka, by polskie firmy nie konkurowa³y ze sob¹ chocia¿by o lokalizacje morskich wiatraków. – Wszystkie krajowe koncerny maj¹ swoje zielone aspiracje, ale wa¿ne jest, by przy takich projektach dzia³aæ wspólnie zarówno w zakresie lokalizacji inwestycji, jak i mo¿liwoœci ich finansowania. Bo konkurowaæ i tak mamy z kim – zaznaczy³ Artur Soboñ, wiceminister aktywów pañstwowych.

Pierwsze inwestycje polskich firm powstawaæ bêd¹ jednak we wspó³pracy z zagranicznymi podmiotami. PGE rozmawia o wspólnych projektach z duñskim Orsted, a Tauron z OW Offshore, w której po 50 proc. udzia³ów posiadaj¹ portugalska firma energetyczna EDP Renovaveis oraz francuski koncern Engie. – To nowe inwestycje na polskim rynku, dlatego na pocz¹tku bêdziemy wspó³pracowaæ z firmami, które maj¹ ju¿ doœwiadczenie w tym biznesie. Natomiast przy realizacji kolejnych projektów to spó³ki Skarbu Pañstwa powinny byæ dominuj¹ce, bo to my odpowiadamy za bezpieczeñstwo energetyczne Polski – podkreœli³ Wojciech D¹browski, prezes PGE. Szacuje, ¿e pierwsze wspólne farmy wiatrowe mog³yby rozpocz¹æ produkcjê pod koniec lat 30.

Równolegle swoje projekty na morzu rozwija PKN Orlen, a tak¿e prywatne firmy – Polenergia nale¿¹ca do Dominiki Kulczyk czy Synthos, spó³ka z portfela Micha³a So³owowa. Morskie wiatraki maj¹ byæ jednym ze strategicznych kierunków rozwoju polskiej energetyki, obok budowy elektrowni j¹drowych. Do 2040 r. ma powstaæ od ok. 8 do 11 GW mocy za ok. 130 mld z³.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17