Poland

Pandemia zmienia polski handel. Kto zyskuje najwięcej?

Handel

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Koronawirus wywraca wiele zwyczajów zakupowych, najmocniejszym trendem jest odp³yw kupuj¹cych z du¿ych sklepów. Boom na e-sklepy spo¿ywcze zostanie z nami na pewno na d³u¿ej.

Pandemia nie spowodowa³a ograniczenia wydatków na ¿ywnoœæ, a nawet przyspieszy³a dynamikê wzrostu w zwi¹zku np. ze spadkami w gastronomii. Spowodowa³a jednak g³êbsze zmiany, których skutki bêd¹ odczuwalne latami.

Z najnowszych danych GfK Polonia widaæ, ¿e postêpuje odp³yw klientów z hiper- i supermarketów. O ile przed pandemi¹ 58 proc. wymienia³o je jako miejsca zakupu ¿ywnoœci, to szybko ich liczba spad³a do 48 proc. Co wiêcej, ju¿ tylko 41 proc. ankietowanych deklaruje, ¿e bêdzie nadal kupowaæ w tego typu sklepach.

Powrót na osiedla

– W obliczu bardzo du¿ej liczby potwierdzonych zaka¿eñ koronawirusem jako konsumenci staramy siê do minimum ograniczaæ wizyty w miejscach kojarz¹cych siê z du¿ymi skupiskami ludzi. O tym, jak silne sta³o siê dla nas poczucie bezpieczeñstwa, œwiadczy³y choæby pustki w kinach, nawet wtedy, gdy te by³y dostêpne dla widzów – mówi Dominika Grusznic-Drobiñska, dyrektor ds. marketing & consumer intelligence w GfK Polonia. – O wyborze miejsca zakupów decyduje dziœ m.in. brak koniecznoœci przemieszczania siê do sklepu komunikacj¹ miejsk¹. Jeœli nie musimy tego robiæ, decydujemy siê na spacer, a to ju¿ bardzo silny argument za tym, by zrezygnowaæ np. z wyjazdu do hipermarketu.

Na takim nastawieniu klientów najmocniej zyskuj¹ ma³e sklepy, w których przypadku mo¿na mówiæ wrêcz o prawdziwym renesansie zainteresowania. Wed³ug GfK w przysz³oœci w tym kanale chce kupowaæ 25 proc. badanych, co daje wzrost o 9 pkt proc.

– Obserwujemy zmianê nastawienia klientów do ma³ych sklepów od kilku lat. Pandemia zupe³nie zmieni³a wiele zwyczajów zakupowych konsumentów, którzy doceniaj¹ lokalnoœæ i bezpieczeñstwo ma³ych sklepów – mówi Jan Domañski, rzecznik grupy Eurocash, zarz¹dzaj¹cej sieci¹ ok. 16 tys. sklepów pod markami Lewiatan, Groszek czy ABC.

– Spodziewamy siê, ¿e rynek bêdzie rozwija³ siê w trzech g³ównym kierunkach – sklepy dyskontowe oferuj¹ce niskie ceny, lokalne ma³e i œrednie supermarkety oferuj¹ce produkty markowe i regionalne oraz kana³ internetowy. Du¿e sklepy – hipermarkety trac¹ i bêd¹ traci³y rynek, staj¹c siê nisz¹ ograniczon¹ do najwiêkszych miast – dodaje.

Boom internetowy

Zmiana nastawienia do sklepów internetowych to w segmencie spo¿ywczym jednak najwiêksza rewolucja spowodowana pandemi¹. Jeszcze w 2019 r. szacowano ich udzia³ w sprzeda¿y na mniej ni¿ 1 proc., obecnie kilka procent kupuj¹cych ju¿ deklaruje korzystanie z tego kana³u, a na przysz³oœæ deklaruje to 6 proc.

Jak podaje Bain & Company, radykalna zmiana zachowañ konsumenckich spowodowana pandemi¹ koronawirusa przyspieszy³a mniej wiêcej o trzy, cztery lata rozwój handlu produktami spo¿ywczymi w kanale online. Zdaniem ekspertów z tej firmy ta zmiana zostanie z nami na d³u¿ej – 30 proc. osób, które po raz pierwszy zdecydowa³y siê kupowaæ ¿ywnoœæ i napoje online, twierdzi, ¿e bêdzie nadal korzystaæ z tej opcji. Ponadto po zmniejszeniu restrykcji liczba Europejczyków, którzy kupowali produkty spo¿ywcze online, wzros³a w lipcu do 50 proc. z 39 proc. w maju.

– Wraz ze skokowym wzrostem atrakcyjnoœci kana³u online obserwujemy intensyfikacjê rywalizacji pomiêdzy poszczególnymi graczami w internecie. Teraz najwiêkszym wyzwaniem jest zaoferowanie klientom jak najlepszego doœwiadczenia zakupowego online, gdy¿ propozycja wartoœci tego kana³u jest inna ni¿ w przypadku sklepów stacjonarnych sprzedaj¹cych ¿ywnoœæ – mówi Patryk Rudnicki, m³odszy partner Bain & Company.

Wed³ug ró¿nych prognoz e-handel w Polsce uroœnie w tym roku od 40 do 100 proc. – Detaliœci coraz wiêcej inwestuj¹ w e-handel, bo tam coraz czêœciej zakupy robi¹ ich klienci. Do 14 proc. z 4 proc. przed rokiem wzrós³ odsetek osób robi¹cych zakupy tylko online. Jednoczeœnie w e-commerce coraz wyraŸniej zaznacza siê obecnoœæ pokolenia baby boomers. To dzisiejsi co najmniej 65-latkowie, którzy zmuszeni przez pandemiê przetestowali zakupy w internecie i siê do nich przekonali – mówi Piotr Wrzalik, partner w Unity Group, która realizuje projekty transformacji cyfrowej dla firm.

Football news:

Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga
Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City