Poland

Pandemia nie osłabiła apetytu konsumentów

Dane gospodarcze

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Wydatki konsumpcyjne i eksport w III kwartale odrobi³y w ca³oœci za³amanie z II kwarta³u. To daje nadziejê, ¿e gospodarka szybko siê podniesie tak¿e po obecnym parali¿u, zwi¹zanym z drug¹ fal¹ epidemii Covid-19.

Po zniesieniu wiosennych antyepidemicznych ograniczeñ aktywnoœci ekonomicznej Polacy szybko ruszyli na zakupy. Skok konsumpcji w III kwartale skompensowa³ jej za³amanie w II kwartale. Szczególnie mocno ros³y wydatki na dobra trwa³ego u¿ytku, co sprzyja³o o¿ywieniu w przemyœle. Podobne tendencje by³o widaæ w innych krajach, na czym skorzystali polscy eksporterzy.

Taki obraz polskiej gospodarki maluj¹ szczegó³owe dane dotycz¹ce produktu krajowego brutto w III kwartale, które GUS opublikowa³ w poniedzia³ek. Choæ maj¹ charakter historyczny, daj¹ pewne wyobra¿enie o tym, jak g³êboki bêdzie zwi¹zany z drug¹ fal¹ epidemii Covid-19 spadek aktywnoœci ekonomicznej w IV kwartale i jak silne bêdzie jej póŸniejsze odbicie.

Inwestycje w do³ku

W po³owie listopada GUS wstêpnie oszacowa³, ¿e produkt krajowy brutto Polski po oczyszczeniu z wp³ywu czynników sezonowych wzrós³ w III kwartale realnie (w cenach sta³ych) o 7,7 proc. w stosunku do II kwarta³u, gdy z kolei t¹pn¹³ o 9 proc. W ujêciu rok do roku oznacza³o to spadek PKB o 1,6 proc. (lub o 2 proc. po odsezonowaniu), po za³amaniu o 8,4 proc. w II kwartale. Kolejny szacunek sugeruje jednak, ¿e o¿ywienie po wiosennym zamkniêciu gospodarki by³o nawet silniejsze. Wed³ug poniedzia³kowych danych GUS PKB w ujêciu kwarta³ do kwarta³u odbi³ siê o 7,9 proc., a w ujêciu rok do roku zmala³ o 1,5 proc. (lub o 1,8 proc. po odsezonowaniu).

Przed pierwszym szacunkiem GUS ekonomiœci przeciêtnie oceniali, ¿e PKB Polski zmala³ w III kwartale o 1,7 proc. rok do roku. Zak³adali przy tym, ¿e g³ówne sk³adowe PKB – inwestycje i konsumpcja – zmala³y odpowiednio o 10,9 proc. i 0,4 proc. rok do roku po za³amaniu o niemal 11 proc. rok do roku w II kwartale. Oba szacunki okaza³y siê zbyt ostro¿ne. Wed³ug GUS inwestycje zmala³y w minionym kwartale o 9 proc. rok do roku, a wydatki konsumpcyjne zdo³a³y wzrosn¹æ o 0,4 proc. rok do roku. To oznacza, ¿e wróci³y do poziomu sprzed pandemii.

Otwartoœæ pop³aca

Du¿¹ elastycznoœci¹ zaskoczy³ równie¿ eksport towarów i us³ug, który by³ w III kwartale realnie o 2 proc. wiêkszy ni¿ rok wczeœniej po za³amaniu o 14,5 proc. rok do roku w II kwartale. Import zmala³ o 1 proc. rok do roku, po za³amaniu o 18 proc. w II kwartale. W rezultacie wyniki handlu zagranicznego doda³y a¿ 1,7 pkt proc. do dynamiki PKB w ujêciu rok do roku. – Naszym zdaniem eksport pozostanie silny tak¿e w IV kw. 2020 r., skoro przemys³ w Polsce i Europie jest w du¿o lepszym stanie ni¿ podczas wiosennej fali zaka¿eñ koronawirusem – oceni³ Marcin Luziñski, analityk z Santander Bank Polska.

Ekonomiœci nie maj¹ w¹tpliwoœci co do tego, ¿e za spraw¹ drugiej fali epidemii Covid-19 w IV kwartale aktywnoœæ ekonomiczna nad Wis³¹ znów spadnie, choæ nie tak jak w II kwartale. Dominuj¹ prognozy, wedle których spadek PKB bêdzie tym razem o po³owê p³ytszy. Ale w œwietle ostatnich danych nawet te oczekiwania mog¹ siê okazaæ zbyt pesymistyczne. Przede wszystkim jednak na zbyt ostro¿ne wygl¹daj¹ obecnie prognozy na 2021 r. Czêœæ ekonomistów pod wp³ywem drugiej fali epidemii zrewidowa³a swoje przewidywania mocno w dó³ i zak³ada³a, ¿e PKB Polski zwiêkszy siê w przysz³ym roku o zaledwie 3 proc. W poniedzia³ek ekonomiœci z PKO BP, którzy nie zdecydowali siê na tak¹ rewizjê, ocenili, ¿e ich prognoza, zak³adaj¹ca odbicie PKB o 4,3 proc., mo¿e wymagaæ podwy¿szenia.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years