Poland

Pandemia może zahamować kobiece kariery

Adobe Stock

Obowi¹zki rodzinne, które ju¿ wczeœniej ogranicza³y aspiracje zawodowe wielu kobiet, teraz jeszcze siê zwiêkszy³y. Roœnie wiêc ryzyko spadku i tak niewielkiego udzia³u pañ we w³adzach firm.

Wybuch pandemii znacz¹co zwiêkszy³ obci¹¿enie obowi¹zkami rodzinnymi pracuj¹cych rodziców, a szczególnie matek ma³ych dzieci. W ich przypadku iloœæ domowych prac wzros³a niemal dwukrotnie – wynika z badañ firmy doradczej Boston Consulting Group, która ostrzega przed negatywnymi skutkami pandemii dla rozwoju zawodowego kobiet. Nie doœæ, ¿e czêsto pracuj¹ one w bran¿ach najbardziej zagro¿onych przez pandemiê, to lockdowny, w tym zw³aszcza zamykanie szkó³, dodatkowo utrudniaj¹ kobietom godzenie pracy z ¿yciem prywatnym.

– Jeœli firmy nie zadbaj¹ o odpowiednie dzia³ania, w tym zw³aszcza strategiê ró¿norodnoœci, to koronawirus mo¿e spowodowaæ znacz¹c¹ utratê talentów – podkreœla³a podczas niedawnej prezentacji wyników badania Nicole Voigt, partner i dyrektor zarz¹dzaj¹ca w BCG. Istnieje du¿e ryzyko, ¿e spadnie i tak ju¿ niewielki udzia³ kobiet we w³adzach europejskich firm. Wed³ug Europejskiego Instytutu ds. Równoœci Kobiet i Mê¿czyzn (EIGE) w ubieg³ym roku panie stanowi³y zaledwie 19,3 proc. cz³onków zarz¹dów najwiêkszych spó³ek w Europie. W Polsce 15,4 proc.

Chocia¿ badanie BCG wskazuje, ¿e bardziej obci¹¿eni s¹ teraz równie¿ pracuj¹cy ojcowie, to jednak matki ponosz¹ zwykle g³ówny ciê¿ar dodatkowych obowi¹zków. 51 proc. pracuj¹cych pañ ocenia, ¿e ich domowe i rodzinne obowi¹zki znacz¹co zwiêkszy³y siê w czasie pandemii. Tygodniowo poœwiêcaj¹ ok. 27 godzin na prace domowe, opiekê i wychowanie dzieci.

Przejœcie na home office – choæ oszczêdzamy czas na dojazdy do firmy – niewiele wiêc pomaga, a niekiedy utrudnia ¿ycie, bo wielu pracowników nie ma w domu w³asnej przestrzeni do spokojnej pracy. – Pracownikom bêd¹cym rodzicami coraz trudniej jest ³¹czyæ ¿ycie zawodowe z prywatnym. Istnieje wiêc du¿e ryzyko utraty wielu talentów, które w ogromnym stopniu dotyka w³aœnie kobiet – podkreœla Agnieszka Kulas, partner w BCG Warszawa, przypominaj¹c, ¿e Polska ma wci¹¿ du¿o do nadrobienia w kwestii obecnoœci kobiet na najwy¿szych stanowiskach.

Co prawda w ostatniej dekadzie nast¹pi³ tu pewien postêp, ale teraz mo¿e go zahamowaæ koronawirus. – By³oby ogromn¹ strat¹, gdyby z powodu pandemii dzia³ania na tym polu wyhamowa³y. Historycznie to w³aœnie w Europie Œrodkowej kobiety by³y bardziej aktywne na rynku pracy – przypomina Agnieszka Kulas.

Christoph Schweizer, starszy partner i prezes BCG na region EMEA, zwraca³ uwagê na rosn¹ce obci¹¿enie psychiczne, które dodatkowo utrudnia radzenie sobie ze zwiêkszon¹ iloœci¹ obowi¹zków rodzinnych. Obci¹¿one nimi osoby czêœciej odczuwaj¹ psychiczne skutki pandemii. Wed³ug Schweizera statystki pokazuj¹ce wzrost stresu i wypalenia i tak s¹ zani¿one, wiêc firmy tym bardziej powinny zadbaæ o kondycjê psychiczn¹ pracowników.

Tymczasem z badania BCG przeprowadzonego jesieni¹ zesz³ego roku w szeœciu krajach Zachodu, w tym USA (niestety bez Polski), wynika, ¿e nie jest z tym najlepiej – kobiety, które mog¹ liczyæ na wsparcie pracodawcy w godzeniu obowi¹zków, s¹ w 30–40 proc. mniejszoœci. Nieco lepiej zosta³o ocenione podejœcie bezpoœrednich prze³o¿onych, choæ i tu wiêkszoœæ pañ twierdzi, ¿e ich szef nie rozumie ich dodatkowego obci¹¿enia w czasie pandemii.

Jak zaznacza³a Nicole Voigt, ³atwiej z tymi wyzwaniami radz¹ sobie kobiety pracuj¹ce w firmach, które programowo dbaj¹ o ró¿norodnoœæ. One z regu³y maj¹ wewnêtrzny system wsparcia bazuj¹cy na du¿ej elastycznoœci pracy, który u³atwia pracownikom godzenie obowi¹zków zawodowych i rodzinnych.

Zdaniem Agnieszki Kulas, obok elastycznej pracy, dobr¹ praktyk¹ jest wprowadzanie programów wsparcia dla rodziców (zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn), w ramach których mo¿na zaoferowaæ np. dofinansowanie opieki nad dzieæmi, coaching dla rodziców. Takie programy coraz czêœciej bêd¹ integraln¹ czêœci¹ oferty benefitowej najlepszych pracodawców w Polsce.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies