Poland

Pandemia: Bogacze nie kupują papieru toaletowego na zapas

Kto kupuje z³oto w czasie pandemii

Bloomberg

Konsumpcja zamo¿nej czêœci spo³eczeñstwa zmieni³a kierunek. Na popularnoœci zyskuje luksusowa bi¿uteria.

W trakcie pandemii biedniejsza czêœæ spo³eczeñstwa szuka sposobu na zwi¹zanie koñca z koñcem, a bogatsza nie ma, jak zaspokajaæ swoich zwyk³ych potrzeb konsumpcyjnych. Mniej lub bardziej zaskakuj¹cym efektem tego, ¿e zamo¿ni nie maj¹ na co wydawaæ pieniêdzy jest rosn¹ca sprzeda¿ luksusowej bi¿uterii, szczególnie diamentów i z³otych naszyjników.

Zgodnie z danymi firmy analitycznej Edhan Golan Diamond Research&Data w USA po pocz¹tkowych spadkach rynek bi¿uterii odbi³ od dna i zacz¹³ latem mocno zyskiwaæ. W sierpniu 2020 sprzeda¿ by³a o 10 procent wy¿sza ni¿ w sierpniu 2019 i wynios³a 5,25 mld dolarów. Dane analityków potwierdzane s¹ przez firmy dzia³aj¹ce na rynku – Signet Jewelers, do której nale¿¹ marki Kay Jewelers i Zales twierdzi, ¿e ze wstêpnych danych za sierpieñ wynika, ¿e sprzeda¿ wzros³a o 10,9 proc. w stosunku do sierpnia 2019.

Z kolei Tiffany, która mocno odczuwa brak ruchu turystycznego, zauwa¿a znacz¹ca poprawê w sprzeda¿y w sierpniu i wrzeœniu w porównaniu do maj¹. Znakomite wyniki ma osi¹gaæ zw³aszcza najnowsza linia produktów ze z³ota i z³ota z diamentami.

Niektórzy ekonomiœci uwa¿aj¹, ¿e gwa³towne o¿ywienie na rynku luksusowej bi¿uterii wskazuje na to, ¿e o¿ywienie gospodarcze ma kszta³t litery K, czyli po za³amaniu bogatsza czêœæ spo³eczeñstwa szybko wraca do normy, podczas gdy biedniejsza nadal jest w trendzie spadkowym.

- Dolna czêœæ spo³eczeñstwa mocno oberwa³a i szczerze, nie kupuje bi¿uterii. Tymczasem górna czêœæ siedzi na niewydanych dochodach i poziom oszczêdnoœci jest teraz bardzo wysoki – mówi³ CNN Daniel Bachman z Deloitte.

Swoj¹ teoriê dla wzrostu sprzeda¿y bi¿uterii maj¹ te¿ jej sprzedawcy. Stephenn Lussier, wiceprezes diamentowego giganta De Beers uwa¿a, ¿e na co dzieñ g³ówn¹ konkurencj¹ dla jubilerów jest turystyka. W momencie, w którym turystyka zamar³a, bogaci wydaj¹ pieni¹dze inaczej. Kolejnym powodem, dla którego zamo¿ni chêtniej kupuj¹ bi¿uteriê jest fakt, ¿e nie traci ona na wartoœci, bêd¹c ca³kiem dobr¹ lokat¹ kapita³u. Do tego dochodzi, jak zauwa¿ono w Signet Jewelers wy¿sza sprzeda¿ pierœcionków zarêczynowych, ale nie tyle dlatego ¿e roœnie liczba zarêczyn, ile dlatego, ¿e s¹ œwietn¹ lokat¹.

Na koniunkturze zyskuj¹ te¿ mali sprzedawcy, najmocniej dotkniêci przymusowymi zamkniêciami wiosn¹. Równie¿ u nich znacz¹co roœnie sprzeda¿ z³ota i diamentów.

Zalet¹ kamieni szlachetnych i z³ota, na któr¹ ekonomiœci i analitycy nie zwracaj¹, przynajmniej oficjalnie, uwagi jest te¿ fakt, ¿e ca³kiem spory kapita³ da siê ³atwo zmieœciæ do niewielkiego woreczka, który ³atwo transportowaæ.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca