Poland

Orban: Nie musimy porozumieć się ws. budżetu UE przed 2021 r.

Wêgry nadal nie mog¹ zgodziæ siê na powi¹zanie wyp³aty œrodków unijnych z kryterium praworz¹dnoœci - oœwiadczy³ na antenie radia publicznego premier Wêgier, Viktor Orban.

- Pozostawmy prawne status quo i wszystko przebiegnie szybko i g³adko - doda³ Orban.

Z sonda¿u think-tanku Median wynika, ¿e tylko co trzeci Wêgier uwa¿a, i¿ powodem kryzysu w negocjacjach nad bud¿etem UE jest naruszanie zasad praworz¹dnoœci przez Wêgry. Ok. po³owy Wêgrów popiera interpretacjê Orbana zgodnie z któr¹ UE chce narzuciæ Wêgrom swoj¹ politykê migracyjn¹ za pomoc¹ rozporz¹dzenia wi¹¿¹cego wyp³atê œrodków unijnych z kryterium praworz¹dnoœci.

Jednoczeœnie 85 proc. Wêgrów popiera cz³onkostwo Wêgier w UE.

Football news:

Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially