Poland

Okrągły pułap znów w zasięgu

Gie³da

GPW

Fotorzepa, Grzegorz Psujek

WIG20 zacz¹³ marzec bardzo dobrze. Ma bowiem za sob¹ dwie wzrostowe sesje z rzêdu, dziêki którym wróci³ do œrodka lutowej konsolidacji. Dziœ rano rós³ o 0,7 proc. do 1971 pkt i ponownie wróci³ apetyt na 2000 pkt.

Wprawdzie wczorajsza sesja na Wall Street zakoñczy³a siê spadkami, ale dziœ rano niemal ca³a gie³dowa Azja „œwieci³a na zielono”. Ponadto zyskiwa³y ryzykowne aktywa, a mianowicie - cena bitcoina ros³a o 4,2 proc. do 49 800 USD, a w ostatnim czasie kryptowaluta stanowi ca³kiem niez³y miernik awersji do ryzyka. Tradycyjne aktywa surowcowe - ropa i z³oto - by³y rano stabilne. Cena bary³ki WTI oscylowa³a przy 59,9 USD, a uncja kosztowa³a 1733 USD. Kurs EUR/USD waha³ siê przy 1,21 USD, próbuj¹c wyhamowaæ ostatni „zjazd”. Z³oty zyskiwa³ rano 0,1 proc. do euro i 0,2 proc. do dolara. Za pierwsz¹ walutê trzeba by³o p³aciæ 4,5357 z³, a za drug¹ 3,7496 z³.

Jak wspomina³em wy¿ej - WIG20 wróci³ w obszar konsolidacji 2000-1900 pkt. Ten pierwszy poziom stanowi najbli¿szy opór, a jego przebicie powinno zaktywizowaæ popyt do wiêkszej aktywnoœci. Maksimum wtorkowej sesji to 1969 pkt, co pokazuje, ¿e szanse na wybicie nie s¹ ma³e. Zw³aszcza, ¿e dziœ rano indeks rós³ do 1971 pkt. Od zwy¿ek o 0,4 proc. rozpoczê³y te¿ sesjê mWIG40 i sWIG80. Oba indeksy kontynuuj¹ odrabianie strat po ostatniej korekcie i na horyzoncie s¹ ju¿ szczyty wzrostowych uk³adów.

Football news:

Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless