Poland

Odjeżdża nam peleton transformacji

Bloomberg

Dekarbonizacja potrzebuje przyspieszenia. W przeciwnym razie zostaniemy sami z rozgrzebanym problemem i niezadowoleniem spo³ecznym.

Markowanie transformacji energetycznej mo¿e siê dla nas skoñczyæ bolesn¹ lekcj¹. Oto Komisja Europejska wskaza³a, ¿e trzy z szeœciu regionów mog¹ liczyæ na wsparcie finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Miliony euro maj¹ pop³yn¹æ do województw: œl¹skiego, dolnoœl¹skiego i wielkopolskiego. Bruksela dostrzeg³a problemy w województwach: ma³opolskim, lubelskim i ³ódzkim.

Chêtnych na pieni¹dze s³u¿¹ce ³agodzeniu skutków transformacji w Europie nie brakuje – Niemcy, Czesi, Rumuni. Jeœli tamtejsze regiony wyka¿¹ zdecydowanie wiêksz¹ determinacjê w odchodzeniu od wêgla i poka¿¹ œwietnie opracowane plany transformacji, bêd¹ mia³y zdecydowanie wiêksze szanse na unijne œrodki.

Dopinguj¹cy sygna³ z Brukseli przychodzi w wa¿nym momencie. Oto rz¹d i zwi¹zkowcy ustalaj¹ szczegó³y porozumienia, które ma zostaæ wys³ane do Komisji Europejskiej. Jeœli zwi¹zkowcy bêd¹ siê starali na si³ê przed³u¿aæ agoniê wêgla i torpedowaæ transformacjê, to Œl¹sk straci, a zyskaj¹ inne wêglowe regiony, niekoniecznie polskie.

Chc¹c byæ w czo³ówce tego procesu, Polska musi – po pierwsze – zdecydowanie szybciej ograniczaæ wydobycie wêgla, po drugie – szybciej stawiaæ na bezemisyjn¹ i niskoemisyjn¹ energetykê, a po trzecie – znaleŸæ pomys³ na to, co bêdzie siê dzia³o w miejscach, gdzie dziœ wydobywa siê wêgiel.

Warto siê przyjrzeæ, czego uda³o siê dokonaæ we wschodniej Wielkopolsce. Tam nie tylko wypracowano porozumienie w sprawie wyjœcia z wêgla brunatnego – jeœli chodzi o jego wydobycie oraz spalanie – ale i opracowano strategiê produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych: wiatru i s³oñca, produkcji zielonego wodoru przy wsparciu OZE oraz budowy nowych ga³êzi przemys³u, np. fabryki baterii do samochodów elektrycznych. Ktoœ powie, ¿e by³o to proste, bo pojawi³ siê prywatny inwestor. Tak, ale zamykaniu elektrowni i rezygnacji z odkrywek musi towarzyszyæ dialog, bez wzglêdu na to, czy w³aœciciel jest prywatny czy pañstwowy, a przede wszystkim potrzebna jest wizja.

To ostatni dzwonek dla pañstwa – zarówno w postaci spó³ek Skarbu Pañstwa, jak i w³adzy wszystkich szczebli – by nadaæ kszta³t oraz impet transformacji energetycznej. W przeciwnym razie poniesiemy klêskê i w wymiarze gospodarczym, i w spo³ecznym.

Football news:

Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive