Poland

Odejście Joanny Muchy to wstrząs dla systemu PO

Borys Budka i Ma³gorzata Kidawa-B³oñska

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Ka¿dy system musi mieæ wydarzenie, po którym siê podnosi albo i nie. Myœlê, ¿e Platforma wyci¹ga wnioski z tego, co siê sta³o – tak odejœcie pos³anki Joanny Muchy do ruchu Szymona Ho³owni komentuje Micha³ Kolanko. I dodaje, ¿e ta decyzja mo¿e przyspieszyæ prezentowanie przez partiê nowych pomys³ów.

To ju¿ drugi w tym tygodniu transfer do ruchu Polska2050. W poniedzia³ek wspó³pracê z Szymonem Ho³owni¹ og³osi³ senator Jacek Bury, który dotychczas by³ cz³onkiem klubu Koalicji Obywatelskiej. – Przejœcie Joanny Muchy wywo³a³o ferment w samym ruchu Polska2050. Za³o¿enia ruchu opiera³y siê na tym, ¿e jest nowym bytem w polityce, a pani pose³ jest jedn¹ z najbardziej doœwiadczonych polityczek w Platformie Obywatelskiej, by³a w rz¹dzie Donalda Tuska. Nie jest osob¹ now¹ na scenie na politycznej. Tak samo jak senator Jacek Bury – komentuje Micha³ Kolanko. Wskazuje te¿, ¿e sam termin og³oszenia decyzji mo¿e budziæ wiele w¹tpliwoœci. W tym dniu zapowiedziano zmiany dotycz¹ce psychiatrii dzieciêcej oraz korektê w Narodowym Programie Szczepieñ.

20 lat temu, 24 stycznia 2001 roku, Donald Tusk, Maciej P³a¿yñski i Andrzej Olechowski w gdañskiej hali Oliwii og³osili pocz¹tek Platformy Obywatelskiej. Jej historia to dwie trzecie dzia³ania wolnej Polski. Czy dziœ liderzy PO maj¹ co œwiêtowaæ? – pyta Micha³ Szu³drzyñski.
– Pomimo obecnych k³opotów Platforma nadal jest najwiêksz¹ parti¹ opozycyjn¹ – odpowiada Micha³ Kolanko.

Tymczasem „taœmy wa³brzyskie” wzmocni³y konflikt wewn¹trz PiS.

– Jaros³aw Kaczyñski zapowiada³, ¿e jego partia bêdzie budowaæ nowe elity i zobaczyliœmy to wszystko w Wa³brzychu. Teraz trwa tam otwarty konflikt polityczny miêdzy dwoma zwalczaj¹cymi siê stronnictwami. PiS nie jest parti¹ spójn¹, wbrew temu co siê wydaje, gdy obserwuje siê Sejm. Jest podzielony frakcyjnie i widaæ to na Œl¹sku – ocenia Micha³ Kolanko.

„Polityczne Micha³ki” to omówienie wydarzeñ politycznych mijaj¹cego tygodnia. Na program zapraszaj¹ Micha³ Szu³drzyñski i Micha³ Kolanko. W ka¿dy pi¹tek o 12:00.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7