Poland

Od kwietnia do Dominikany tylko z biletem elektronicznym

Od 1 kwietnia wszyscy pasa¿erowie przylatuj¹cy do Dominikany bêd¹ musieli wype³niæ formularz e-ticket, i to dwa razy. Wprowadzenie elektronicznego rejestrowania podró¿nych rz¹d tego kraju uzasadnia walk¹ z koronawirusem.

Nowa deklaracja to jednoczeœnie informacja o stanie zdrowia podró¿nego, deklaracja celna i miêdzynarodowa karta wjazdowa w formie elektronicznej – informuje Urz¹d ds. Turystyki Republiki Dominikañskiej.

W okresie przejœciowym, czyli do 31 marca, do kraju bêdzie mo¿na wje¿d¿aæ na podstawie dokumentów w wersji papierowej. Od 1 kwietnia akceptowana bêdzie ju¿ tylko deklaracja elektroniczna.

– Od momentu wprowadzenia systemu e-ticket w listopadzie 2020 roku testujemy tê platformê i analizujemy opinie pasa¿erów, którzy z niej skorzystali – mówi cytowany w komunikacie minister turystyki Dominikany David Collado. – Przeprowadziliœmy szkolenia, wprowadziliœmy aktualizacje i zmiany, by 1 kwietnia nie by³o ¿adnych problemów.

By wype³niæ kartê, trzeba wejœæ na stronê eticket.migracion.gob.do która ma kilka wersji jêzykowych (angielsk¹, hiszpañsk¹, francusk¹, niemieck¹, w³osk¹, portugalsk¹ i rosyjsk¹). Nale¿y podaæ numer paszportu, miejsce zamieszkania i adres pobytu w Dominikanie, a tak¿e ogólne informacje celne i wype³niæ deklaracjê zdrowia. To samo musz¹ zrobiæ przed wyjazdem. By zaoszczêdziæ czas, mo¿na zrobiæ to na 72 godziny przed rozpoczêciem podró¿y i wydrukowaæ lub zrobiæ zrzut ekranu z kodem QR. Przy wyjeŸdzie kody nie bêd¹ ponownie skanowane – s¹ jedynie potwierdzeniem, ¿e deklaracje zosta³y wype³nione prawid³owo.

Rodziny mog¹ wype³niæ jeden formularz, podaj¹c w nim dane ka¿dego pasa¿era (maksymalnie 7 osób). Karty migracyjne i zdrowia musz¹ byæ wypisane dla doros³ych i dzieci, deklaracja celna tylko przez doros³ych – po zakoñczeniu procedury system poda jeden kod QR dla ca³ej rodziny.

Jeœli ktoœ nie wype³ni formularzy przed przylotem, mo¿e to zrobiæ na lotnisku w Dominikanie – tamtejsze porty zapewniaj¹ darmowy dostêp do internetu bezprzewodowego. Najwa¿niejsze, by dope³niæ obowi¹zku zanim podejdzie siê do odprawy celnej.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals