Poland

Obowiązują od 30 listopada 2020 r.

- ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 29 maja 2020 r., poz. 956)

- § 1 pkt 2 lit. b–d rozporz¹dzenie ministra cyfryzacji z 25 sierpnia 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (DzU z 28 sierpnia 2020 r., poz. 1479)

- art. 1 pkt 1–3 ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwi¹zaniach dotycz¹cych wsparcia s³u¿b mundurowych nadzorowanych przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych, o zmianie ustawy o S³u¿bie Wiêziennej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 18 wrzeœnia 2020 r., poz. 1610)

- rozporz¹dzenie ministra cyfryzacji z 15 wrzeœnia 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 23 wrzeœnia 2020 r., poz. 1632)

- rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrznych i administracji z 30 paŸdziernika 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosuj¹cej przemoc w rodzinie, wobec której zosta³ wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania (DzU z 5 listopada 2020 r., poz. 1951)

- rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrznych i administracji z 30 paŸdziernika 2020 r. w sprawie wzoru protoko³u czynnoœci opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpoœredniego otoczenia, w zwi¹zku z wydaniem nakazu lub zakazu (DzU z 10 listopada 2020 r., poz. 1985)

- rozporz¹dzenie ministra spraw wewnêtrznych i administracji z 30 paŸdziernika 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosuj¹cej przemoc w rodzinie, wobec której zosta³ wydany nakaz lub zakaz, pozostawionego wobec niemo¿noœci dorêczenia korespondencji (DzU z 10 listopada 2020 r., poz. 1986)

- rozporz¹dzenie ministra obrony narodowej z 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosuj¹cej przemoc w rodzinie, wobec której zosta³ wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania (DzU z 10 listopada 2020 r., poz. 1987)

- rozporz¹dzenie ministra obrony narodowej z 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosuj¹cej przemoc w rodzinie, wobec której zosta³ wydany nakaz lub zakaz, pozostawionego wobec niemo¿noœci dorêczenia korespondencji (DzU z 12 listopada 2020 r., poz. 1994)

- rozporz¹dzenie ministra obrony narodowej z 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru protoko³u czynnoœci opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpoœredniego otoczenia, w zwi¹zku z wydaniem nakazu lub zakazu (DzU z 23 listopada 2020 r., poz. 2060)

- rozporz¹dzenie ministra obrony narodowej z 6 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpoœredniego otoczenia lub zakazu zbli¿ania siê do mieszkania i jego bezpoœredniego otoczenia (DzU z 23 listopada 2020 r., poz. 2066)

- rozporz¹dzenie ministra edukacji i nauki z 24 listopada 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oœwiaty w zwi¹zku z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 25 listopada 2020 r., poz. 2087)

- rozporz¹dzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec cz³onków zarz¹du i rady nadzorczej spó³ki prowadz¹cej rynek regulowany oraz trybu i warunków postêpowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2100)

- rozporz¹dzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia dzia³alnoœci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2103)

- rozporz¹dzenie ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpoœredniego otoczenia lub zakazu zbli¿ania siê do mieszkania i jego bezpoœredniego otoczenia (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2105)

- rozporz¹dzenie ministra sprawiedliwoœci z 25 listopada 2020 r. w sprawie okreœlenia wzoru i sposobu udostêpniania urzêdowego formularza wniosku o zobowi¹zanie osoby stosuj¹cej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpoœredniego otoczenia lub zakazanie zbli¿ania siê do mieszkania i jego bezpoœredniego otoczenia (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2106)

- rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie okreœlenia d³u¿szego okresu pobierania zasi³ku opiekuñczego w celu przeciwdzia³ania COVID-19 (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2108)

- rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie okreœlenia d³u¿szego okresu pobierania dodatkowego zasi³ku opiekuñczego w celu przeciwdzia³ania COVID-19 (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2109)

- rozporz¹dzenie ministra edukacji i nauki z 27 listopada 2020 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczególnych rozwi¹zañ w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oœwiaty w zwi¹zku z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2111)

Football news:

Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)
Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball