Poland

Obowiązują od 28 stycznia 2020 r.

rozporzdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 stycznia 2020 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegóowych warunków i trybu przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach poddziaania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (DzU z 13 stycznia 2020 r., poz. 44)

rozporzdzenie prezesa Rady Ministrów z 2 stycznia 2020 r. w sprawie stanowisk pracy zwizanych z obronnoci kraju w administracji publicznej, na których s wykonywane zadania i czynnoci, dla których kwalifikacje onierzy zwolnionych z terytorialnej suby wojskowej s szczególnie przydatne (DzU z 13 stycznia 2020 r., poz. 47)

rozporzdzenie Rady Ministrów z 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Penomocnika Rzdu do spraw Odnawialnych róde Energii (DzU z 27 stycznia 2020 r., poz. 116)

rozporzdzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 2020 r. w sprawie wysokoci zwikszenia wskanika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. (DzU z 27 stycznia 2020 r., poz. 128)