Poland

Obficie czerpiemy z unijnych pieniędzy na innowacje

Instytuty naukowe i badawcze oraz uczelnie zyska³y najwiêksze dofinansowanie w ramach koñcz¹cego siê w³aœnie programu Horyzont 2020. Pop³ynê³o tam 372 mln euro. Ale to sektor prywatny z³o¿y³ najwiêcej wniosków.

Firmy i przedsiêbiorcy z Polski ³¹cznie pozyskali ponad 172 mln euro. Prym wiód³ sektor MŒP z wynikiem ponad 116 mln euro, dwukrotnie wy¿szym ni¿ w latach 2007–2013 – wynika z analiz unijnego programu badañ i innowacji Horyzont 2020.

W sumie do naszego kraju trafi³o 660 mln euro, czyli o 65 proc. wiêcej ni¿ w analogicznym okresie poprzedniej edycji programu (2007–2013). Przez ostatnie szeœæ lat z funduszy skorzysta³y a¿ 832 polskie podmioty, a to o po³owê wiêcej ni¿ w latach 2007–2013. Co ciekawe, w pozyskiwaniu pieniêdzy na innowacje najwy¿sz¹ dynamikê wzrostu osi¹gnê³y ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa i one te¿ dosta³y najwiêcej grantów. S³abiej wypadaj¹ du¿e firmy (trafi³o do nich 56 mln euro), choæ i tak zdoby³y o po³owê wiêcej œrodków ni¿ w poprzedniej edycji programów ramowych.

– W sumie pozyskaliœmy o ponad 258 mln euro wiêcej ni¿ w analogicznym okresie poprzedniej edycji programu. To dowód na to, ¿e nasze wnioski s¹ coraz lepszej jakoœci – mówi Zygmunt Krasiñski, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Ale do pe³ni szczêœcia w korzystaniu ze œrodków UE na badania i rozwój jeszcze daleka droga. Jak zauwa¿a Krasiñski, choæ zdobywamy coraz wiêksze unijne pieni¹dze na rozwój nauki i technologii, to w wiêkszoœci jako partnerzy. Fundusze p³yn¹ zatem dziêki wspó³pracy w ramach konsorcjów inicjowanych i koordynowanych przez inne kraje. – Tymczasem kluczem do sukcesu s¹ projekty, które siê samemu inicjuje i koordynuje – zaznacza Krasiñski.

Dane pokazuj¹ tak¿e ma³e zaanga¿owanie naukowców. W programie Horyzont 2020 z grantów indywidualnych skorzysta³o jak dot¹d 180 pracowników naukowych z Polski. W poprzedniej edycji programu by³o ich 237. Polska nie jest te¿ atrakcyjnym krajem do budowania indywidualnej kariery. W latach 2007–2013 do Polski przyjecha³o w ramach grantów 72 naukowców z zagranicy. A do tej pory program Horyzont 2020 pozwoli³ zaœ na taki rozwój zawodowy 25 osobom.

Wyzwaniem jest tak¿e za ma³a aktywnoœæ uczelni i pracowników naukowych. Dla przyk³adu sam Oxford University uzyska³ 460 mln euro dofinansowania, podczas gdy wszystkie polskie uczelnie zdoby³y poni¿ej 200 mln euro. Mimo to jednak rodzime instytuty badawcze i naukowe oraz uczelnie okaza³y siê najwiêkszym beneficjentem Horyzontu 2020.

Królem dotacji jest niew¹tpliwie Uniwersytet Warszawski – dosta³ blisko 32 mln euro. Na podium znalaz³ siê tak¿e Instytut Chemii Bioorganicznej PAN z wynikiem ponad 31 mln euro. Warto wskazaæ te¿ Narodowe Centrum Badañ J¹drowych w Œwierku. – Jesteœmy jednym z piêciu polskich podmiotów, które najbardziej zwiêkszy³y udzia³ Polski w programie Horyzont 2020, pozyskuj¹c 17,5 mln euro – wylicza Jacek Gajewski, koordynator projektów miêdzynarodowych w NCBJ.

Wœród ma³ych i œrednich firm liderem okaza³a siê ITTI, poznañska spó³ka informatyczna (pozyska³a 7 mln euro), a wœród du¿ych przedsiêbiorstw – operator Orange (zdoby³ 3 mln euro). Ale na szczycie wœród wszystkich beneficjentów pierwsze miejsce zaj¹³ fundusz pomagaj¹cy rozwijaæ siê startupom – FundingBox. Trafi³o do niego prawie 60 mln euro. – Spó³ka pozyska³a jedn¹ dziesi¹t¹ ca³ego bud¿etu przyznanego polskim beneficjentom – podkreœla Anna Dymowska, partner w FundingBox.

Jak jednak zaznacza, z uwagi na to, ¿e FundingBox to tzw. dystrybutor kaskadowy pieniêdzy z Komisji Europejskiej do podmiotów z ca³ego œwiata, które bior¹ udzia³ w dofinansowanych projektach, tylko czêœæ tego bud¿etu zosta³a w naszym kraju.

Na lata 2021–2027 KE przygotowa³a kolejne fundusze na inwestycje w badania naukowe i innowacje – ok. 90 mld euro (Horyzont 2020 opiewa³ na 77 mld euro). Jednym z celów nowego programu jest walka z pandemi¹ oraz spowodowanym ni¹ kryzysem gospodarczym.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca