Poland

Nowy patent na mieszkania dla tych, których nie stać na kredyt

Droga do w³asnego lokalu tych, których nie staæ na kredyt, ma byæ ³atwiejsza dziêki spo³ecznym inicjatywom mieszkaniowym.

Zaczynaj¹ obowi¹zywaæ u³atwienia dla inwestycji budowlanych, zw³aszcza tych prowadzonych w celach zwiêkszenia dostêpnoœci tanich mieszkañ na wynajem. Nowe rozwi¹zania maj¹ s³u¿yæ wspieraniu osób niezamo¿nych, aby poprawiæ ich sytuacjê mieszkaniow¹.

Od 5 marca obowi¹zuj¹ niektóre przepisy ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspieraj¹cych rozwój mieszkalnictwa. Ustawa ta wprowadza wiele zmian w 24 aktach prawnych, w szczególnoœci tych, które reguluj¹ kwestie mieszkalnictwa spo³ecznego, w tym komunalnego.

Jak wyjaœnia mec. Marta Izydorczyk-Szpejda, po zmianach w przepisach ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali granty z programu Budownictwa Socjalnego i Komunalnego (BSK) bêd¹ przyznawane równie¿ na remont bezu¿ytecznych z uwagi na z³y stan techniczny lokali.

– Manewr ten ma wype³niæ lukê remontow¹ w zasobach komunalnych i zlikwidowaæ pustostany. Pozwoli to na przywrócenie funkcjonalnoœci zasobu gminy i zmniejszy kolejkê oczekuj¹cych na lokale komunalne – t³umaczy prawniczka.

Radca prawny Micha³ £uczak dodaje, ¿e wprowadzone zmiany s¹ krokiem naprzód dla inwestorów.

– Po zmianach dokumenty i wnioski mog¹ byæ sporz¹dzane w formie dokumentu elektronicznego. Formularze takie udostêpnia G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego w Biuletynie Informacji Publicznej – wyjaœnia.

Zmieniaj¹ siê tak¿e zasady wsparcia przez BGK niektórych przedsiêwziêæ maj¹cych na celu budowê mieszkañ. Dotychczasowe towarzystwa budownictwa spo³ecznego (TBS) zostaj¹ zast¹pione spo³ecznymi inicjatywami mieszkaniowymi (SIM), realizowanymi przez samorz¹dy ze wsparciem z Funduszu Dop³at. W za³o¿eniu zmiany maj¹ s³u¿yæ tym, których nie staæ na kredyt. W inwestycji mieszkaniowej w ramach SIM samorz¹dy mog¹ korzystaæ z potencja³u Krajowego Zasobu Nieruchomoœci, a tak¿e z preferencyjnego kredytu udzielanego z programu spo³ecznego budownictwa czynszowego przez BGK, który bêdzie sp³acany przez SIM z wp³ywów z p³atnoœci czynszu.

– Nowoœci¹ w przypadku SIM bêdzie mo¿liwoœæ wykupu przez lokatorów przy odpowiednio wysokim wk³adzie partycypacyjnym prawa w³asnoœci mieszkania. Zawarcie z lokatorem umowy najmu z dojœciem do w³asnoœci bêdzie mo¿liwe po sp³aceniu przez SIM kredytu inwestycyjnego –podsumowuje Micha³ £uczak.

Podstawa prawna: niektóre przepisy ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspieraj¹cych rozwój mieszkalnictwa (DzU z 4 stycznia 2021 r., poz. 11)

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR