Poland

Nowość w Ikei. W sprzedaży części zamienne do mebli

Bloomberg

Szwedzki koncern zamierza prowadziæ sprzeda¿ czêœci zamiennych do swoich mebli. Twierdzi, ¿e w ten sposób chce dbaæ o zrównowa¿ony rozwój.

Ikea zamierza w najbli¿szym czasie rozpocz¹æ sprzeda¿ czêœci zamiennych do swoich mebli. Oficjalnym celem firmy jest umo¿liwienie klientom naprawy zepsutych mebli, dziêki czemu przed³u¿ony zostanie okres ich funkcjonowania. To wszystko ma wpisywaæ siê w strategiê Ikei na rzecz zrównowa¿onego rozwoju.

Na razie nie jest wiadome, kiedy Ikea rozpocznie sprzeda¿ czêœci zamiennych – plany s¹ jeszcze we wczesnej fazie realizacji. W rozmowie z Financial Times szefowa dzia³u zrównowa¿onego rozwoju Lena Pripp-Kovac przyzna³a przy tym, ¿e testowane s¹ ró¿ne produkty. A w ramach testów dostarczono w 2020 roku prawie 14 milionów czêœci zamiennych. Wiadomo, ¿e wœród czêœci zamiennych w ofercie Ikea chce mieæ takie przedmioty, jak nogi kanap, pod³okietniki czy siedziska krzese³, a nawet pokrowce na kanapy. W zamierzeniach koncernu zamienniki maj¹ nie tylko umo¿liwiaæ naprawy, ale tak¿e modernizacjê mebli do nowych trendów.

Ikea zauwa¿a te¿, ¿e jej meble niekoniecznie s¹ ³atwiejsze w naprawie od mebli wykonanych tradycyjnie z litego drewna. Koncern deklaruje, ¿e bêdzie siê staraæ, aby czêœci zamienne by³y przystêpne cenowo, aby ka¿dy kto chce ograniczyæ swój œlad wêglowy móg³ to zrobiæ tanim kosztem.

Decyzja, by oferowaæ w przysz³oœci czêœci zamienne wydaje siê wpisywaæ w strategiê Ikei na rzecz zrównowa¿onego rozwoju. Koncern od niedawna prowadzi program odkupu u¿ywanych mebli, które nastêpnie odnawia i sprzedaje taniej ni¿ nowe. Do tego Ikea wdra¿a sukcesywnie program samowystarczalnoœci energetycznej swoich sklepów, na których montowane s¹ np. panele fotowoltaiczne. Celem Ikei jest bycie nie tylko neutraln¹ klimatycznie firm¹, ale wrêcz maj¹c¹ ujemne saldo emisji dwutlenku wêgla.

Ikea pochwali³a siê te¿, ¿e w 2020 roku uda³o siê osi¹gn¹æ cel przy produkcji mebli zak³adaj¹cy, ¿e 98 procent drewna bêdzie pochodziæ z recyklingu lub z lasów spe³niaj¹cych standardy odpowiedzialnej gospodarki leœnej.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7