Poland

Nowe środki trwałe ze stałą stawką amortyzacji

Adobe Stock

Obni¿enie wysokoœci odpisów przez przedsiêbiorców strefowych korzystaj¹cych ze zwolnienia z CIT jest mo¿liwe tylko w odniesieniu do tych sk³adników firmowego maj¹tku, które zosta³y wprowadzone do ewidencji do koñca 2020 r.

Jedn¹ z dostêpnych metod efektywniejszego wykorzystania limitu przyznanej pomocy publicznej, otrzymanej na podstawie zezwolenia strefowego lub decyzji o wsparciu, jest obni¿enie stawek amortyzacyjnych œrodków trwa³ych. Zgodnie z wydanymi przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej opiniami zabezpieczaj¹cymi, dzia³anie takie jest dozwolone w œwietle prawa i nie podlega klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ale tylko w odniesieniu do œrodków trwa³ych wprowadzonych do ewidencji do koñca 2020 r.

Nowelizacj¹ z 28 paŸdziernika 2020 r. zmieniaj¹c¹ ustawy o podatkach dochodowych wykluczono bowiem mo¿liwoœæ obni¿ania stawek amortyzacyjnych dla podatników korzystaj¹cych ze zwolnienia podatkowego. Zmiana ta dotyczy jednak wy³¹cznie œrodków trwa³ych wprowadzonych do ewidencji po 1 stycznia 2021 r.

Dopuszczalna modyfikacja

Podatnicy korzystaj¹cy ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 oraz 34a ustawy o CIT"), przyznanego jako p...

Football news:

Antonio Cassano: Before 2010, the best came to Italy, now mediocre or outstanding are welcome, but old
Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic