Poland

Nowa Zelandia: Masowe szczepienia na COVID w połowie roku

Nowa Zelandia mo¿e zatwierdziæ do u¿ycia szczepionkê na COVID-19 Pfizer/BioNTech w przysz³ym tygodniu - og³osi³a premier Jacinda Ardern, która jest poddawana coraz wiêkszej presji, by jak najszybciej rozpocz¹æ szczepienia przeciwko koronawirusowi w kraju.

W poniedzia³ek Nowa Zelandia potwierdzi³a pierwsze lokalne zaka¿enie koronawirusem od kilku miesiêcy. Zaka¿enie wykryto u kobiety, która wróci³a do kraju 30 grudnia kilka dni po opuszczeniu przez ni¹ obowi¹zkowej, dwutygodniowej kwarantanny. U kobiety wykryto wariant koronawirusa zidentyfikowany po raz pierwszy w RPA.

- Czynimy postêpy w kierunku szczepienia Nowozelandczyków przeciw wirusowi, ale chcemy te¿ mieæ pewnoœæ, ¿e szczepienia s¹ bezpieczne i skuteczne - oœwiadczy³a Ardern.

Szczepionka Pfizer/BioNTech zosta³a ju¿ dopuszczona do u¿ycia m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i UE.

Ardern doda³a, ¿e Medsafe - agencja dopuszczaj¹ca do u¿ycia leki i szczepionki w Nowej Zelandii - pracuje nad wydaniem warunkowej zgody na stosowanie w kraju szczepionki Pfizer/BioNTech.

Pierwsze szczepionki maj¹ dotrzeæ do Nowej Zelandii pod koniec pierwszego kwarta³u.

- Najwa¿niejsze jest kiedy skoñczymy (szczepienia), a nie kiedy zaczniemy - podkreœli³ minister ds. walki z COVID-19 Chris Hipkins. - Mamy nadziejê zacz¹æ masowe szczepienia w po³owie roku - doda³.

W Nowej Zelandii wykryto jak dot¹d 1 927 zaka¿eñ koronawirusem - niepokój w kraju budzi jednak rozwój pandemii na œwiecie i to, ¿e u coraz wiêkszej liczby powracaj¹cych do kraju wykrywane jest zaka¿enie.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7