Poland

Niezwykłe odkrycie w Pompejach. "Po raz pierwszy we Włoszech"

Rydwan jest elegancki, osza³amiaj¹cy z³o¿onoœci¹ i delikatnoœci¹ dekoracji z cyny i br¹zu, doskonale zachowany, ze œladami poduszek, sznurków do trzymania girland z kwiatów, a nawet odciskiem dwóch k³osów pszenicy pozostawionych na siedzeniu. Rydwan by³ pomalowany na czerwono i pokryty dekoracjami o charakterze erotycznym, by³ przeznaczony byæ mo¿e dla kultu Ceres i Wenus lub na arystokratyczn¹ ceremoniê œlubn¹.

- Czegoœ takiego we W³oszech nigdy jeszcze nie widziano - powiedzia³ Massimo Osanna, dyrektor Parku Archeologicznego i kierownik naukowy wykopalisk.  Archeolog wyjaœnia, ¿e mo¿e to byæ pilentum, czyli ceremonialny powóz u¿ywany tylko przez elity i tylko w ceremonialnych kontekstach. - Mo¿na go porównaæ tylko z rydwanami znalezionymi 15 lat temu w grobowcu w Tracji, w pó³nocnej Grecji, na granicy z Bu³gari¹ - mówi Osanna.

Archeolog podkreœla, ¿e cudem uda³o siê na czas dotrzeæ do tego znaleziska i uprzedziæ z³odziei, którzy pl¹druj¹ ruiny staro¿ytnego miasta, zniszczonego w wyniku wybuchu Wezuwiusza w 79 roku ne. Jak zezna³ jeden z nich podczas procesu, inny bogato zdobiony rydwan wpad³ w rêce rabusiów i rozp³yn¹³ siê na czarnym rynku.

Odkrycie dokonane kilka dni temu otwiera na nowo tajemnicê w³aœcicieli wspania³ej willi zbudowanej na obrze¿ach Pompejów. Kilka miesiêcy temu podczas wykopalisk znaleziono tam szcz¹tki dwóch mê¿czyzn, byæ mo¿e pana ze swoim niewolnikiem. Natomiast w stajni kilka kroków od portyku, w którym przechowywano powóz, w 2018 roku ujrza³y œwiat³o dzienne szcz¹tki trzech koni, w tym jednego z nich bogato wystrojonego, gotowego do wyruszenia w drogê.

Kim mogli byæ zamo¿ni w³aœciciele tej posiad³oœci, która ci¹gnê³a siê a¿ do morza? - ZnaleŸliœmy odciski k³osów pszenicy na stwardnia³ym popiele pobranym z jednego z dwóch siedzisk - opowiada Osanna. Wyjaœnia, ¿e to szczegó³, który móg³by nasun¹æ myœl o kulcie Ceres, bogini urodzaju, czczonej w Pompejach razem z Wenus, a wiêc o „obecnoœci w willi kap³anki tych kultów”. Ale mog³aby to byæ te¿ zapowiedŸ zbli¿aj¹cego siê lub w³aœnie obchodzonego œlubu, o czym mo¿e œwiadczyæ zdecydowanie erotyczny charakter wyrafinowanych dekoracji cynowych na³o¿onych na oprawê z br¹zu: serii amorków, satyrów i nimf w namiêtnych uœciskach.

Football news:

Tuchel on Super League: The Chelsea owner doesn't have to apologize to me
Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism