Poland

Nieoficjalnie: Rząd zamyka całą stacjonarną gastronomię

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Wed³ug nieoficjalnych informacji premier Mateusz Morawiecki og³osi w pi¹tek decyzjê o zamkniêciu wszystkich pubów, barów i restauracji. Nowe obostrzenia maj¹ wejœæ w ¿ycie w poniedzia³ek.

Pierwotnie przewidywano, ¿e konferencja na temat obostrzeñ odbêdzie siê w czwartek popo³udniu. Z wczeœniejszych zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wynika³o, ¿e obostrzenia bêd¹ obejmowaæ uznanie ca³ej Polski za czerwon¹ strefê i ograniczenie nauki stacjonarnej w szko³ach podstawowych (na nauczanie zdalne mieli przejœæ uczniowie starszych klas).

Rzecznik rz¹du Piotr Müller poinformowa³, ¿e "ze wzglêdu na trwaj¹ce prace parlamentarne i g³osowania w Sejmie konferencja prasowa dotycz¹ca nowych zasad bezpieczeñstwa odbêdzie siê jutro o godz. 11:00".

Jak informuje WP.pl i Radio Wnet, premier og³osi w pi¹tek ca³kowite zamkniêcie stacjonarnej gastronomii. Od poniedzia³ku bêdzie dozwolona tylko sprzeda¿ na wynos.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry