Poland

Niemieccy hotelarze boją się fali upadłości

Fot. Pixabay

Lockdown w Niemczech ma potrwaæ do 20 grudnia. To oznacza, ¿e hotele nadal bêd¹ mog³y przyjmowaæ tylko podró¿uj¹cych s³u¿bowo. Dehoga Nadrenii-Westfalii ostrzega, ¿e bran¿y grozi fala upad³oœci.

Oddzia³ Niemieckiego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji Dehoga, organizacji reprezentuj¹cej hotelarzy i gastronomiê, z Nadrenii-Westfalii twierdzi, ¿e sytuacja bran¿y jest tragiczna, a jeœli rz¹d planuje przed³u¿enie lockdownu, musi wyp³aciæ odszkodowania, jak ma to mieæ miejsce w listopadzie. Gabinet Angeli Merkel planuje przed³u¿yæ obowi¹zuj¹ce obostrzenia do 20 grudnia. Obejmuj¹ one miêdzy innymi hotele, które mog¹ przyjmowaæ tylko goœci przebywaj¹cych w podró¿y s³u¿bowej.

Dehoga podkreœla, ¿e ostatnie dane dotycz¹ce poziomu zaka¿eñ potwierdzaj¹ opiniê organizacji, ¿e bran¿a hotelarska, która stosuje protoko³y sanitarne, nie jest powodem, a jednym z elementów rozwi¹zania problemu wywo³anego przez pandemiê. – Mieliœmy nadziejê na realistyczny scenariusz otwarcia od 1 grudnia, ale nie widzimy ¿adnych sygna³ów ze strony rz¹du, wrêcz przeciwnie – mówi prezes Dehogi w Nadrenii-Westfalii Bernd Niemeier. – Oczekujemy, ¿e pomoc listopadowa zostanie przed³u¿ona. Skoro mamy ponieœæ tê ofiarê na rzecz ca³ego spo³eczeñstwa, to z odpowiedni¹ rekompensat¹ – dodaje.

Organizacja oczekuje te¿, ¿e zapowiedziane na listopad pakiety pomocowe zostan¹ jak najszybciej wyp³acone. Wielu przedsiêbiorców nie ma ju¿ pieniêdzy, a przecie¿ nadal trzeba p³aciæ pensje i czynsz. – Potrzebujemy odszkodowañ. Najlepiej na wczoraj – mówi Niemeier. Organizacja argumentuje, ¿e tak¿e klienci potrzebuj¹ jasnych informacji, bo ju¿ przed zamkniêciem w listopadzie prawie wszystkie rezerwacje zosta³y anulowane, a nowe siê nie pojawiaj¹, co zreszt¹ jest zrozumia³e.

Dehoga argumentuje te¿, ¿e z uwagi na charakter dzia³alnoœci przedsiêbiorcy nie s¹ w stanie z dnia na dzieñ siê otworzyæ. Do tego potrzeba czasu, choæby po to, by zrobiæ zakupy czy zaplanowaæ obsadê pracowników. Bran¿a hotelarska ju¿ od dziewiêciu miesiêcy nie mo¿e normalnie funkcjonowaæ. Tylko w paŸdzierniku jej obroty spad³y o 47 procent rok do roku, od stycznia do wrzeœnia by³y ni¿sze o ponad 34 procent.

Z kolei dyrektor zarz¹dzaj¹cy Dehogi w Nadrenii-Westfalii Thomas Kolaric mówi, ¿e jeœli przedsiêbiorcy nie dostan¹ szybko pomocy, grozi im fala upad³oœci ze wszystkimi konsekwencjami, które z tego wynikaj¹.

Football news:

Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable
Eriksen scored for Inter for the first time in almost six months - Milan in the Cup in the 97th minute from a free kick