Poland

Niemcy: Urlop narciarski jest realny

Niemcy turystycznie wygraj¹, bo maj¹ bardzo bogat¹ ofertê dla podró¿nych – uwa¿a sekretarz stanu odpowiedzialny za turystykê w rz¹dzie Niemiec. Jego zdaniem tak¿e wyjazdy narciarskie bêd¹ w tym roku mo¿liwe, choæ z zachowaniem protoko³ów sanitarnych.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Niemiec Thomas Bareiß, który w rz¹dzie odpowiada za turystykê, twierdzi, ¿e po pandemii nale¿y spodziewaæ siê zasadniczej zmiany w zachowaniach konsumenckich. – Klienci bêd¹ k³adli wiêkszy nacisk na bezpieczeñstwo, pojad¹ tam, gdzie bêd¹ siê czuli pewnie – mówi w rozmowie z „Heilbronner Stimme”, na któr¹ powo³uje siê dziennik „Handelsblatt”.

Wiceminister uwa¿a, ¿e dziêki dobrze rozwiniêtej infrastrukturze kraj ten ma przewagê, a to pozwala liczyæ, ¿e z kryzysu wyjdzie zwyciêsko. W obszarze kultury, wyjazdów do miast, organizacji konferencji i targów od lat ma wiod¹c¹ pozycjê, której nie zniszczy nawet pandemia. Bareiß przewiduje, ¿e po kryzysie przyjdzie boom na turystykê.

Wiceminister jest tak¿e przekonany, ¿e nawet w tym roku bêdzie mo¿na pojechaæ na narty, choæ wypoczynek musi wi¹zaæ siê z pewnymi ograniczeniami. Chodzi miêdzy innymi o zachowanie dystansu spo³ecznego, w gondolach bêdzie jeŸdziæ jednoczeœnie mniej osób, a to dla przedsiêbiorców oznacza spore wyzwanie. Trzeba równie¿ zrezygnowaæ z atrakcji po nartach.

Niemcy musz¹ siê dalej rozwijaæ turystycznie. – Na poziomie rz¹dowym opracowujemy strategiê turystyczn¹. Próbujemy odpowiedzieæ na pytania, gdzie mo¿emy wprowadziæ ulepszenia, gdzie musimy zmieniæ ramy dzia³ania, jak powinniœmy reagowaæ na konkurencjê z zagranicy – wymienia. Plan dzia³ania jest konieczny, ¿eby Niemcy mog³y nadal byæ jednym z najczêœciej odwiedzanych krajów na œwiecie.

Football news:

Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session
There are three candidates left in Barca's presidential race (one more starred in tears). Here are their programs and plans for Messi
Rashford - Rooney: One of the greatest. Playing with you was a dream come true
Zlatan did not allow Kalul to play in gloves: How can a young defender make his debut like this? He will definitely not scare the strikers