Poland

Niemcy: Milion niewykorzystanych szczepionek w magazynach

W okresie zwiêkszonego popytu na szczepionki w krajach UE i ograniczeniu ich dostaw przez producentów, w niemieckich magazynach zalega oko³o miliona niewykorzystanych szczepionek. G³ównie z powodu niechêci do szczepieñ.

Zalegaj¹ce w magazynach szczepionki to preparat AstraZeneki.

Niemcy wykorzysta³y zaledwie 15 procent szczepionki tej firmy z dostaw, które trafi³y do kraju.

Niektórzy niemieccy urzêdnicy winê za ten stan upatruj¹ w niektórych wypowiedziach polityków i publikacjach prasowych, w których kwestionowana by³a skutecznoœæ brytyjskiej szczepionki.

Inni wskazuj¹ na dysfunkcje programu szczepieñ, przez które nie potrafiono namówiæ wystarczaj¹cej liczby Niemców do skorzystania ze szczepieñ.

Thomas Mertens, profesor przewodnicz¹cy Sta³ej Komisji ds. Szczepieñ w Niemczech, mówi³ w wywiadzie dla BBC, ¿e niechêæ do szczepienia siê jest problemem psychologicznym, wiêc osi¹gniecie celu "zajmie trochê czasu". Mertens zapewni³, ¿e trwa "ciê¿ka praca" nad usprawnieniem programu.

Opracowana przez naukowców z uniwersytetu w Oksfordzie we wspó³pracy z koncernem AstraZeneca szczepionka pocz¹tkowo nie by³a przeznaczona dla osób 60+. Powodem by³a stosunkowo niewielka liczba seniorów, która wziê³a udzia³ w badaniach szczepionki.

Mimo to Europejska Agencja Leków EMA dopuœci³a j¹ do u¿ytku, ale poszczególne kraje, w tym Polska, zdecydowa³y o niepodawaniu jej osobom 60+.

Takie ograniczenie zosta³o oprotestowane przez czêœæ naukowców, którzy twierdzili, ¿e chocia¿ trzeci etap badañ szczepionki AstraZeneki obj¹³ niewielk¹ grupê starszych osób, istniej¹ inne dowody na to, ¿e równie¿ dla nich szczepionka jest bezpieczna i skuteczna.

Równie¿ w Polsce zdecydowano o podawaniu jej osobom do 65 roku ¿ycia.

Football news:

Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project