Poland

Niemcy: Kolejny rekord zakażeń - niemal 17 tysięcy

Restauracja w niemieckim miasteczku Berchtesgaden

AFP

W Niemczech w ci¹gu doby wykryto 16 774 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 - najwiêcej od pocz¹tku epidemii. W œrodê kanclerz Angela Merkel po spotkaniu z szefami landów poinformowa³a, ¿e Niemcy wprowadz¹ lockdown, nie obejmuj¹cy jednak szkó³. Zamro¿enie gospodarki potrwa od 2 do 30 listopada.

£¹cznie w Niemczech, od pocz¹tku epidemii, wykryto 481 013 zaka¿eñ koronawirusem.

Liczba zgonów chorych na COVID-19 wzros³a w ci¹gu doby o 89 - do 10 272.

Minister gospodarki Niemiec, Peter Altmaier, mówi³ dwa dni temu, ¿e do koñca tygodnia liczba wykrywanych w Niemczech w ci¹gu doby zaka¿eñ mo¿e wzrosn¹æ do 20 tysiêcy.

Z danych Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób UE wynika, ¿e w ci¹gu 14 dni w Niemczech wykrywano 156,2 zaka¿enia na 100 tysiêcy mieszkañców. Liczba zgonów chorych na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu ostatnich 14 dni w Niemczech wynios³a 0,6 (w Polsce wskaŸniki te wynosz¹ - odpowiednio - 381,7 i 4).

W œrodê, na spotkaniu z szefami landów kanclerz Angela Merkel uzgodni³a, ¿e od 2 do 30 listopada w kraju zostan¹ zamkniête bary, restauracje i teatry oraz kina.

Szko³y bêd¹ nadal nauczaæ stacjonarnie, a sklepy bêd¹ mog³y funkcjonowaæ przy ograniczonej liczbie klientów przebywaj¹cych jednoczeœnie w sklepie.

- Musimy dzia³aæ teraz - powiedzia³a Merkel. - Nasz system ochrony zdrowia wci¹¿ radzi sobie z tym wyzwaniem, ale przy tej szybkoœci (przyrostu liczby zaka¿eñ) osi¹gnie limit swoich mo¿liwoœci w ci¹gu tygodni - ostrzega³a.

"Listopad bêdzie miesi¹cem prawdy. Rosn¹ca liczba zaka¿eñ zmusza nas do ostrych kontrposuniêæ, aby uporaæ siê z drug¹ fal¹" - napisa³ na Twitterze minister finansów, Olaf Scholz.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca