Poland

Niemal 1000 wolnych respiratorów dla chorych na COVID

£ó¿ko szpitalne z respiratorem

Fotorzepa, Piotr Guzik

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów wymagaj¹cych respiratorów przebywaj¹cych w polskich szpitalach spad³a do 2 100 - poda³o Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o ponad 17,8 tys. wolnych ³ó¿ek i 990 respiratorów.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 990 wolnych respiratorów.

Dane na temat respiratorów w zwi¹zku z epidemi¹ resort zdrowia publikuje od 11 czerwca.

Od 23 paŸdziernika Ministerstwo Zdrowia informuje, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w sobotê, obecnie zasoby te wynosz¹ 39 318 ³ó¿ek i 3 090 respiratorów.

Bior¹c pod uwagê liczbê wszystkich oraz zajêtych ³ó¿ek "covidowych", w ci¹gu doby w systemie przyby³o 647 miejsc dla pacjentów z COVID-19. W tym samym okresie liczba dostêpnych respiratorów wzros³a o 20.

W porównaniu ze stanem sprzed 24 godzin, liczba osób objêtych w naszym kraju kwarantann¹ wzros³a o 12 465 i wynosi 336 352.

Od pi¹tku liczba ozdrowieñców wzros³a w Polsce o 21 637. Za ozdrowia³ych uznano w sumie 538 273 zaka¿onych.

Football news:

Suarez scored his 12th goal of the La Liga season. Messi has 11
Miller on the Manchester United defeat: Devastated. There is no second chance in knockout football
Game of Thrones actor on Liverpool: Manchester United would have been destroyed a year ago. Huge progress
Ricard Puig: It's a pretty tough season, I'm not used to playing so little. Scoring with a header is something unreal
Khabib: I am preparing for my debut in big football. I am a free agent
Former Borussia Dortmund midfielder Grosskreutz has finished his career. The world champion is 32 years old
Marcel is considering Valverde's appointment. Ex-Barca coach does not want to go to a club that does not claim titles