Poland

Niecodzienny spór: zgubiona przesyłka czy pusta koperta

Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie rozstrzygnie, kto ma racjê w sporze o przed³u¿enie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

Czy obywatel, firma, podatnik mog¹ – przez roztargnienie czy z rozmys³em – wys³aæ do urzêdu pust¹ kopertê?! Teoretycznie tak. Nie mo¿na te¿ jednak wykluczyæ, ¿e urzêdnik – przez roztargnienie czy z rozmys³em – jej zawartoœæ zgubi³. W obu przypadkach konsekwencje mog¹ byæ ogromne. Z dylematem, kto ma racjê w takim kopertowym sporze, bêdzie musia³ siê zmierzyæ Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie.

Kto zawini³

Sprawa nie jest banalna, bo chodzi o „przed³u¿enie" koncesji na rozpowszechnianie jednego z programów telewizyjnych. Skar¿¹ca ATM Grupa SA na podstawie decyzji przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) z lutego 2011 r. od lat rozpowszechnia program ATM Rozrywka TV. Udzielona na dziesiêæ lat koncesja wygasa w lutym 2021 r., wiêc spó³ka wyst¹pi³a o jej przed³u¿enie. Zgodnie z przepisami, ¿eby do tego dosz³o bez postêpowania konkursowego, musia³a z³o¿yæ stosowne dokumenty na 12 miesiêcy przed wygaœniêciem koncesji. I tak zrobi³a.

Czytaj te¿: Reklamacja przesy³ek z s¹du - co i jak skar¿yæ

Jak wyjaœnia Przemys³aw Kmiotek, wiceprezes Zarz¹du ATM Grupa SA, komplet dokumentów zosta³ z³o¿ony w przewidzianym terminie. Problem ujawni³ siê w po³owie marca 2020 r., gdy spó³ka w zwi¹zku z Covid-19 i wywo³an¹ nim sytuacj¹ wnios³a o roz³o¿enie na raty op³aty za przed³u¿on¹ koncesjê. Ku jej zaskoczeniu okaza³o siê, ¿e ¿adne postêpowanie w sprawie siê nie toczy.

– Zostaliœmy poinformowani, ¿e w przesy³ce wys³anej do KRRiT nie by³o wniosku. Urzêdnicy nie kwestionowali jednak, ¿e koperta do nich dotar³a. Twierdzili tylko, ¿e nie by³o w niej dokumentów potrzebnych do przed³u¿enia koncesji – t³umaczy Przemys³aw Kmiotek.

KRRiT uzna³a, ¿e istnieje prawdopodobieñstwo wygaœniêcia koncesji, i rozpisa³a na ni¹ konkurs.

To nie koniec

Spó³ka nie daje jednak za wygran¹.

– Mamy poczucie ogromnej niesprawiedliwoœci. Stosowne dokumenty zwi¹zane z przed³u¿eniem koncesji zosta³y przes³ane do KRRiT w odpowiednim terminie listem poleconym, na co jest potwierdzenie. Jesteœmy spó³k¹ gie³dow¹ i mamy stosowne procedury zwi¹zane z wysy³k¹ dokumentów – podkreœla Przemys³aw Kmiotek.

Sprawa jest w toku. Spó³ka z³o¿y³a ju¿ skargê do warszawskiego Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego, ale z ostro¿noœci przyst¹pi³a te¿ do nowego konkursu.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Robert Krasnodêbski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w kancelarii Rymarz Zdort

Gdy nastêpuje spór co do zawartoœci przesy³ki, listu skierowanego do organu, zastosowanie powinna znaleŸæ zasada domniemania jej zgodnoœci z treœci¹ potwierdzenia nadania przesy³ki przez placówkê pocztow¹ operatora wyznaczonego lub – jeœli treœæ potwierdzenia nadania nie wskazuje zawartoœci – oœwiadczenia nadawcy. Je¿eli bowiem organ nie jest w stanie przedstawiæ wiarygodnego przeciw dowodu, np. protoko³u komisyjnego otwarcia przesy³ki, zarejestrowanego na wideo momentu otwarcia itd., to dopuszczenie do swobodnej mo¿liwoœci kwestionowania zawartoœci przesy³ki przez organ mo¿e doprowadziæ do trudno wyobra¿alnego i nieakceptowalnego stanu prawnego, w którym nadawca nie bêdzie mia³ nigdy pewnoœci, ¿e nada³ prawid³ow¹ przesy³kê.

Football news:

Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm
Roten on Mbappe: He's getting worse with his teammates. When Kylian is successful, he is like Ronaldo
Lampard 1-0 with Fulham: Chelsea pressed, and there was a feeling that we would score. It was important to be patient
Alex Ferguson: Manchester United - Liverpool-the main game of the season, I always thought so. These are two of the most successful clubs in Britain
Koeman on the Super Cup: It's not the most important trophy we're fighting for, but it's still a title. We need to show that we are in the ranks