Poland

Nie żyje Maria Koterbska

W wieku 96 lat zmar³a artystka Maria Koterbska. S³awê przynios³y jej takie utwory jak „Augustowskie noce”, „Karuzela” czy „Serduszko puka w rytmie cza cza”.

Maria Koterbska urodzi³a siê 13 lipca 1924 roku w Bielsku. W latach 50. popularnoœæ zdoby³a wystêpuj¹c w audycjach Radia Katowice. 

Podczas swojej kariery wystêpowa³a w Teatrze Satyryków w Krakowie. Zwi¹zana by³a równie¿ z kabaretem literatów Wagabunda.

W 1963 roku podczas III Miêdzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie wykona³a piosenkê Marka Sarta do s³ów Jerzego Millera „OdejdŸ smutku”. Otrzyma³a za to drug¹ nagrodê.

Najbardziej znane utwory Koterbskiej to Augustowskie noce”, „Brzydula i rudzielec”, „Karuzela”, „Parasolki”, „Serduszko puka w rytmie cza cza”, „Wroc³awska piosenka” i „Do graj¹cej szafy grosik wrzuæ”.

Mia³a 96 lat. 

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17