Poland

Nie wolno za wcześnie zacisnąć pasa

materia³y prasowe

Przedwczesne wycofanie bodŸców fiskalnych mo¿e zatrzymaæ o¿ywienie w gospodarce – mówi Marcin Petrykowski, dyrektor zarz¹dzaj¹cy agencji ratingowej Standard & Poor's w regionie EMEA.

Czêœæ ekonomistów uwa¿a, ¿e choæ druga fala pandemii ma w Polsce i wielu innych krajach Europy ostrzejszy przebieg ni¿ pierwsza, to jej wp³yw na gospodarki bêdzie mniejszy. Jednym z powodów ma byæ to, ¿e rz¹dy wiedz¹ ju¿, jak ³agodziæ gospodarcze konsekwencje pandemii. Czy jednak Europê i Polskê staæ na to, aby nadal wspieraæ firmy i pracowników?

Przedwczesne dzia³ania oszczêdnoœciowe to spore zagro¿enie dla o¿ywienia gospodarczego. Zad³u¿enie rz¹dów roœnie, a PKB spada. To stwarza naturaln¹ presjê na rz¹dy, ¿eby ograniczyæ wydatki i przywróciæ równowagê w finansach publicznych. Dopóty, dopóki trwa kryzys wywo³any przez Covid-19, rz¹dy nie powinny siê tej presji poddawaæ. Na szczêœcie wiele pañstw Europy, na czele z Niemcami, rozszerza teraz programy wsparcia na kolejny rok. Jednoczeœnie regu³y fiskalne w UE s¹ uelastyczniane. Dopiero gdy dojdzie do trwa³ego odbicia popytu prywatnego, bêdzie mo¿na myœleæ o ograniczeniu popytu publicznego.

Agencje ratingowe powstrzymywa³y siê dot¹d od obni¿ek ocen wiarygodnoœci kredytowej pañstw, argumentuj¹c, ¿e wzrost ich zad³u¿enia jest podyktowany nadzwyczajnymi okolicznoœciami i jest przejœciowy. Czy ten argument pozostaje w mocy tak¿e dziœ, gdy kryzys siê przed³u¿a?

Jest jasne, ¿e pandemia bêdzie mia³a d³ugoterminowy wp³yw na finanse publiczne Polski i innych krajów. W Polsce wed³ug naszych prognoz d³ug sektora finansów publicznych wzroœnie do oko³o 59 proc. PKB na koniec 2021 r., potem bêdzie stopniowo mala³. To nie bêdzie poziom zad³u¿enia, który stanowi³by jakieœ gigantyczne zagro¿enie dla stabilnoœci finansowej kraju. Tym bardziej ¿e profil polskiego d³ugu jest doœæ dobry. Koszt jego obs³ugi jest najni¿szy w historii, œrednia zapadalnoœæ wynosi oko³o piêciu lat, a sektor bankowy i NBP zapewniaj¹ rynkowi obligacji skarbowych du¿¹ p³ynnoœæ. Dziêki temu tegoroczne potrzeby po¿yczkowe rz¹du zosta³y zaspokojone ju¿ w sierpniu. Nie nale¿y wiêc przedwczeœnie przystêpowaæ do polityki oszczêdnoœciowej. Sektor publiczny musi teraz wyci¹gaæ rêkê do sektora prywatnego. To jest spójne z filozofi¹, któr¹ kieruje siê teraz ca³a UE. Fundusz Next Generation EU (Funduszy Odbudowy), opiewaj¹cy na 750 mld euro, bêdzie nakierowany w³aœnie na wsparcie inwestycji prywatnych.

Dzia³ania pomocowe dla firm w po³¹czeniu z bardzo ³agodn¹ polityk¹ pieniê¿n nios¹ ryzyko zombifikacji gospodarek, czyli podtrzymywania przy ¿yciu s³abych firm, co na d³u¿sz¹ metê mo¿e szkodziæ produktywnoœci gospodarki. Czy to ryzyko jest na tyle du¿e, ¿e rz¹dy powinny ju¿ dziœ pomimo drugiej fali pandemii myœleæ o ograniczeniu wsparcia?

To bardzo wa¿ne pytanie. Jest jasne, ¿e pod wp³ywem pandemii gospodarka siê zmieni. Inne bêdzie podejœcie do podró¿y biznesowych, do pracy w biurze. Przyspiesz¹ równie¿ zmiany widoczne ju¿ wczeœniej: cyfryzacja, zielona transformacja itp. Trzeba powiedzieæ pewnym bran¿om: adaptuj siê lub zgiñ. Instytucje odpowiedzialne za dystrybuowanie œrodków pomocowych musz¹ sobie zadawaæ pytanie, jak szeroka powinna byæ ta dystrybucja. Musz¹ alokowaæ te œrodki odpowiedzialnie, lepiej nadzorowaæ ich wydawanie, kwestionowaæ pewne za³o¿enia firm. Byæ mo¿e nale¿y uzale¿niæ wsparcie od tego, czy firmy s¹ sk³onne do transformacji, czy stawiaj¹ sobie takie cele.

Football news:

Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January
Solskjaer compared Fernandes to Ronaldo: Bruno has the same influence on Manchester United. The team is more important to him than he is
Villas-Boas on The Best: the Scandal that Tuchel did not enter the top 5 coaches. Bielsa won the championship
Tadic recognized as the best player of the week in the Champions League