Poland

Nie uciekaj przed wierzycielem

Przedsiêbiorcy, którzy wpadli w tarapaty finansowe, mog¹ skorzystaæ z uproszczonego postêpowania restrukturyzacyjnego, które daje szansê na uratowanie firmy.

To szybki i tañszy od „zwyk³ej" restrukturyzacji sposób na wypracowanie porozumieñ z wierzycielami w sprawie sp³aty d³ugu. Takich postêpowañ otwartych jest obecnie blisko 250. Ale to propozycja tylko dla tych, którzy nie stracili jeszcze p³ynnoœci finansowej albo nie maj¹ d³ugu, który przekracza wartoœæ ich maj¹tku. Gdy tak siê stanie - obowi¹zkiem przedsiêbiorcy jest zg³osiæ upad³oœæ.

Sytuacja kryzysowa wywo³ana pandemi¹ dotknê³a wiele firm – zarówno ma³ych jak i du¿ych. Nie wszystkim uda siê wyjœæ z tego bez szwanku. I nie wszystkie uratuje publiczna pomoc. Dlatego tak wa¿ne jest sta³e monitorowanie swojej sytuacji finansowej i podjêcie w³aœciwych dzia³añ we w³aœciwym czasie. Wiêcej w dzisiejszym tygodniku "Biznes w czasie pandemii". Zapraszam do lektury.

Co w tygodniku "Biznes w czasie pandemii":

Football news:

Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid