Poland

Nicolas Sarkozy skazany na trzy lata więzienia

Po raz pierwszy by³y prezydent V Republiki mo¿e trafiæ za kraty.

W poniedzia³ek trybuna³ w Pary¿u skaza³ Nicolasa Sarkozy'ego na trzy lata wiêzienia, w tym dwa w zawieszeniu, za próbê uzyskania w drodze przekupstwa od s¹du informacji w innej sprawie korupcyjnej.

Identyczne wyroki us³yszeli adwokat polityka Thierry Herzog oraz sêdzia Gilbert Azibert, któremu Sarkozy obiecywa³ intratne stanowisko w Monako. Od wyroku przys³uguje odwo³anie, jednak trójce oskar¿onych gro¿¹ jeszcze surowsze wyroki: do dziesiêciu lat wiêzienia.

Œledczy trafili na skandal w trakcie badania innej sprawy: oskar¿eñ o tajne finansowanie przez Muammara Kaddafiego kampanii wyborczej Sarkozy'ego w 2007 r. Pods³uchiwali rozmowy telefoniczne by³ego prezydenta i jego adwokata. Polityk stara³ siê dowiedzieæ, jakimi informacjami dysponuje s¹d w kolejnej aferze korupcyjnej: przyjêcia nielegalnych funduszy na finansowanie kampanii wyborczej z 2012 r. od Liliane Bettencourt, dziedziczki koncernu kosmetycznego L'Oréal.

Sarkozy, który dziœ zasiada w radach nadzorczych szeregu francuskich koncernów, jak Accor, ju¿ za kilka tygodni stanie przed s¹dem w sprawie pozosta³ych oskar¿eñ. Wyrok oznacza te¿ definitywny koniec kariery politycznej dla przywódcy, który wci¹¿ zachowuje powa¿ne wp³ywy w kraju. Konserwatywne ugrupowanie Republikanie nie ma wiarygodnego kandydata w wyborach prezydenckich 2022 r. i jeszcze niedawno wskazywano, ¿e móg³by nim byæ 66-letni Sarkozy. Ten w wywiadzie dla telewizji BFM TV wykluczy³ jednak tak¹ mo¿liwoœæ.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies