Poland

Netflix podnosi ceny abonamentów

Netflix poinformowa³ o podwy¿ce cen abonamentów w USA. Od niedawna wy¿sze op³aty za us³ugê s¹ te¿ w Europie. Na razie jednak nie w Polsce.

Amerykañskie abonamenty Netflixa dro¿ej¹ o dolara lub dwa. Za pakiet premium trzeba teraz zap³aciæ 17,99 dolara – wczeœniej kosztowa³ 15,99 dol. Pakiet standard podro¿a³ o 1 dolara do 13,99 dol., a pakiet basic kosztuje nadal 8,99 dolara.

Nowy cennik obowi¹zuje ju¿ od teraz dla wszystkich nowych abonentów. Natomiast do tych, którzy ju¿ korzystaj¹ z Netflixa informacje o podwy¿kach maj¹ dotrzeæ w ci¹gu dwóch miesiêcy – informuje CNBC.

Przedstawiciele Netflixa t³umacz¹, ¿e w zwi¹zku z rosn¹c¹ konkurencja platforma sukcesywnie zwiêksza swoja bibliotekê, oferuj¹c klientom dostêp do nowych, unikalnych zasobów. Podwy¿ki abonamentów to odzwierciedlenie nak³adów jakie Netflix poniós³ w ostatnich miesi¹cach, chc¹c oferowaæ us³ugê najwy¿szej jakoœci.

Netflix co roku zwiêksza bud¿et na produkcjê nowych treœci. W 2020 roku na ten cel posz³o 18,5 mid dolarów, a wœród tegorocznych premier by³y miêdzy innymi takie filmy jak „Gambit królowej”, „M³ody Wallander”, trzeci sezon „Dark” czy czwarty sezon „Crown”, a tak¿e polski serial kryminalny „W g³êbi lasu”.

Ceny rosn¹ te¿ w Europie. W Austrii nast¹pi³a podwy¿ka cen pakietów Netflixa: standardowy pakiet wci¹¿ kosztuje 7,99 euro na miesi¹c, ale za pakiet HD (w Polsce okreœlany jako standard) austriaccy widzowie zap³ac¹ 12,99 euro (wczeœniej 11,99 euro). Natomiast za pakiet premium zamiast 15,99 euro trzeba bêdzie zap³aciæ ju¿ 17,99 euro.

W Polsce obowi¹zuje dotychczasowy cennik i serwis na razie nie zapowiada ¿adnych podwy¿ek. Obecnie za poszczególne pakiety Netflixa Polacy p³ac¹”: 34 z³ miesiêcznie za pakiet podstawowy; 43 z³ za standard oraz 52 z³ote za pakiet premium.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it