Poland

NBP wypuszcza nowe monety kolekcjonerskie

Narodowy Bank Polski wprowadzi³ do obiegu monety kolekcjonerskie Jan Kazimierz Waza z serii „Skarby Stanis³awa Augusta”.

To z³ota moneta o nominale 500 z³ oraz srebrna o nominale 50 z³. Monety przedstawiaj¹ce Jana Kazimierza Wazê s¹ osiemnastym tematem w serii „Skarby Stanis³awa Augusta” emitowanej od 2013 r. Ta kolekcja jest odwzorowaniem s³ynnej osiemnastowiecznej serii medalierskiej z wizerunkami królów Polski, wykonanej na zlecenie króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Seria kolekcjonerska NBP bêdzie obejmowa³a 24 wizerunki monarchów – 23 z oryginalnej serii medalierskiej oraz dodatkowo portret Stanis³awa Augusta.

Na rewersie najnowszych monet znajduje siê przeniesione z medalu popiersie króla (wed³ug obrazu pêdzla Marcella Bacciarellego) profilem w lewo. Na awersie monet zosta³ umieszczony tekst z rewersu medalu (w t³umaczeniu): Drugi syn Zygmunta III z Konstancji Austriaczki, przez 20 lat walcz¹c dzielnie ze zmiennym szczêœciem, po wojnach z Kozakami, Tatarami, Szwedami, Moskw¹, Wêgrami i – o zgrozo – z Polakami, zniechêcony nieszczêœciami z³o¿y³ koronê królewsk¹. Umar³ bezdzietny w Nevers we Francji roku pañskiego 1672, maj¹c lat 61, dnia 16 grudnia.

Z³ota moneta o nominale 500 z³ zosta³a wyemitowana w nak³adzie do 600 sztuk i mo¿na j¹ nabyæ w cenie 18 000 z³ brutto. Nak³ad srebrnej monety o nominale 50 z³ wynosi do 5 000 sztuk, a cena – 750 z³ brutto.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December