Poland

Nawalny w kolonii karnej 100 km od Moskwy

Aleksiej Nawalny, skazany na koloniê karn¹ rosyjski opozycjonista, dojecha³ do miejsca odbywania kary. Znajduje siê ono 100 km od Moskwy.

Dziœ agencja TASS, powo³uj¹c siê na lokalne media i anonimowe Ÿród³o, poinformowa³a, ¿e Nawalny znajduje siê w kolonii karnej nr 2 w mieœcie Pokrow w obwodzie w³odzimierskim, 0k. 100 km na wschód od Moskwy.

Nawalny zosta³ skazany na 3,5 roku kolonii karnej (do wyroku zaliczono 7 miesiêcy w areszcie domowym, wiêc do odbycia pozosta³o mu 2 lata i 8 miesiêcy) za rzekom¹ malwersacjê firmowych funduszy. Wyrok us³ysza³ w zawieszeniu, ale zdaniem federacji Rosyjskiej nie dotrzyma³ jego warunków, nie stawiaj¹c siê na policyjn¹ kontrolê. S¹d w Moskwie odwiesi³ wiêc wyrok.

Football news:

Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw
Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday