Poland

Nawalny nie Lenin, Putin nie Mikołaj II

Rosyjski opozycjonista zosta³ powitany w stylu KGB. Szachuje Kreml, ale to jeszcze nie mat.

Po zabójstwie Borysa Niemcowa (27 lutego 2015 r.) wielu rosyjskich dziennikarzy, analityków i dzia³aczy ruchu demokratycznego mówi³o o braku odpowiedniej rangi lidera. Luka, która powstawa³a po tym morderstwie, wydawa³a siê byæ nie do uzupe³nienia. Trudno by³o znaleŸæ na rosyjskiej scenie politycznej cz³owieka, który tak mocno elektryzowa³by t³um, wspina³ siê na latarniê podczas zatrzymania, ale wci¹¿ nie przestawa³ przemawiaæ. Trudno by³o te¿ znaleŸæ w Rosji cz³owieka, który odwa¿y³by siê stan¹æ z nim do debaty. By zamkn¹æ mu usta, morderca musia³ wykonaæ szeœæ strza³ów.

Wtedy uwaga rosyjskich mediów skupi³a siê na m³odym rosyjskim blogerze. Aleksiej Nawalny publikowa³ coraz bardziej popularne filmiki, kompromituj¹ce skorumpowanych polityków i urzêdników. Rozkrêca³a siê te¿ jego fundacja na rzecz walki z korupcj¹. Zdobywa³ popularnoœæ, ale przewa¿nie w sieci, przewa¿nie w mediach niezale¿nych i przewa¿nie wœród m³odych. Rz¹dowe media go ignorowa³y, nikt z przedstawicieli w³adz nie wypowiada³ nawet jego imienia, zreszt¹ skutecznie. Niezale¿ny oœrodek Centrum Lewady przeprowadzi³ w 2017 roku sonda¿, z którego wynika³o, ¿e 53 proc. Rosjan w ogóle nie s³ysza³o jego nazwiska.

Ogólnokrajow¹ rozpoznawalnoœæ zdoby³, gdy w kwietniu ubieg³ego roku zosta³ otruty. Z sonda¿u, które Centrum Lewady przeprowadzi³o pod koniec grudnia, wynika, ¿e a¿ 78 proc. Rosjan s³ysza³o o jego otruciu. Ledwo uszed³ z ¿yciem, uratowany w jednym z najlepszych niemieckich szpitali.

Mimo to powróci³, co nie czêsto siê zdarza³o, zw³aszcza w najnowszej historii Rosji. Nie powróci³ Kasparow, nie powróci³ te¿ Chodorkowski. Nie truto ich Nowiczokiem, ale doskonale zdawali sobie sprawê z tego, co mo¿e ich spotkaæ w Rosji W³adimira Putina. Nawalny postanowi³ zaryzykowaæ ¿yciem i tym samym w niedzielê sta³ siê liderem rosyjskiej opozycji demokratycznej. Zosta³ powitany w stylu KGB, samolot skierowano na inne lotnisko i tu¿ po przekroczeniu bramek trafi³ w rêce policji, bez t³umaczeñ, bezpardonowo. W ostatnich dniach by³ porównywany m.in. do Lenina, który w opancerzonym poci¹gu powraca³ ze Szwajcarii poprzez Niemcy do Petrogradu, a póŸniej stan¹³ na czele bolszewickiej Rosji. Problem polega jednak na tym, ¿e Lenin powraca³ ju¿ po obaleniu cara w kwietniu 1917, Miko³aj II abdykowa³ w marcu. Ju¿ trwa³y masowe protesty i strajki robotników.

Putin abdykowaæ nie zamierza, porz¹dzi co najmniej do 2024 roku. Nie ma te¿ wielotysiêcznych demonstracji pod œcianami Kremla w obronie zatrzymanego lidera opozycji, robotnicy nie strajkuj¹, ropa i gaz p³yn¹ na Zachód. Czy to siê zmieni, je¿eli Nawalny trafi na kilka lat do ³agru?

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result