Poland

Naukowcy policzyli, jak połów wielorybów wpływa na klimat

Fot: NOAA/ Unsplash

Badacze twierdz¹, ¿e pomoc populacjom wielorybów w odbudowie po nadmiernych po³owach mo¿e znacz¹co wp³yn¹æ na zmniejszenie poziomu gazów cieplarnianych w atmosferze.

Po œmierci wieloryby przenosz¹ tony wêgla zmagazynowanego w swoich masywnych cia³ach, na dno oceanu, sk¹d nie trafi z powrotem do atmosfery. Odchody wielorybów u¿yŸniaj¹ ocean, wytwarzaj¹c du¿e zakwity fitoplanktonu, które poch³aniaj¹ ogromne iloœci dwutlenku wêgla (fitoplankton wytwarza co najmniej 50% tlenu w atmosferze i wychwytuje oko³o 40% ca³ego CO2 produkowanego na œwiecie). To tak zwany „niebieski wêgiel”, czyli dwutlenek wêgla usuwany z atmosfery przez systemy oceaniczne.

Ekosystemy niebieskiego wêgla zajmuj¹ ok. 1% planety, ale s¹ odpowiedzialne za oko³o po³owê CO2 poch³anianego przez oceany. Dr Oscar Serrano, ekolog morski z Uniwersytetu Edith Cowan w Zachodniej Australii uwa¿a, ¿e mog¹ go absorbowaæ oko³o 30 razy szybciej ni¿ lasy deszczowe. Serrano by³ cz³onkiem zespo³u badawczego, który odkry³, ¿e morska fala upa³ów w Zatoce Rekinów dekadê temu, wyniszczy³a oko³o jednej trzeciej trawy morskiej na tym obszarze, co spowodowa³o uwolnienie do atmosfery 9 mln ton CO2 w ci¹gu nastêpnych trzech lat.

Przez dziesiêciolecia rybo³ówstwo powodowa³o, ¿e du¿a czêœæ niebieskiego wêgla, zamiast trafiaæ na dno oceanu, by³a uwalniana do atmosfery w wyniku po³owu nadmiernej liczby ryb i wielorybów. Szacuje siê, ¿e od lat 50. ubieg³ego wieku, przez rybo³ówstwo do atmosfery trafi³o 730 mln ton CO2, czyli mniej wiêcej tyle, ile w ci¹gu roku generuje 188 elektrowni wêglowych. Jest to ³¹czna iloœæ emisji, która trafia do atmosfery uwolniona z cia³ ryb a tak¿e ze zu¿ycia paliwa ze statku, u¿ywanego do po³owów.

Elsa Cabrera, dyrektor wykonawcza Cetacean Conservation Centrum w Chile uwa¿a, ¿e wieloryby s¹ „niezwykle potê¿nym sojusznikiem w walce z kryzysem klimatycznym”. Tymczasem nadal na œwiecie, mimo kontrowersji na poziomie miêdzynarodowym, odbywaj¹ siê polowania na te zwierzêta – np. w Japonii, Norwegii i Islandii. Eksperci szacuj¹, ¿e obecna populacja wielorybów stanowi mniej wiêcej æwieræ poziomu sprzed masowych wy³owów. Gdyby wróci³a do wczeœniejszego poziomu, czyli 4-5 milionów, a co za tym idzie iloœæ fitoplanktonu zwiêkszy³a siê choæby o 1%, pozwoli³oby to na wychwycenie dodatkowych setek milionów ton CO2 rocznie.

Jeœli w ci¹gu najbli¿szych 9 lat nie zmniejszymy emisji gazów cieplarnianych o 45% w stosunku do poziomów z 2010 roku, a do 2050 nie wyeliminujemy ich ca³kowicie, temperatura globalna wzroœnie o 1,5°C powy¿ej poziomu sprzed okresu przedindustrialnego. Rodrigo Hucke-Gaete, profesor na Uniwersytecie Austral w Chile i prezes chilijskiej organizacji pozarz¹dowej Blue Whale Centre nie ma w¹tpliwoœci, ¿e „nale¿y zminimalizowaæ ka¿de zagro¿enie dotykaj¹ce wieloryby (i ekosystemy morskie jako ca³oœæ), wynikaj¹ce z dzia³alnoœci cz³owieka, poprzez zdecydowane i skoordynowane dzia³ania”.

Football news:

Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought