Poland

Nauczyciel nie zawsze odpowiada a wypadek na wycieczce

Szkolna wycieczka

Adobe Stock

Fakt, ¿e wypadek przydarzy³ siê w trakcie wycieczki szkolnej, nie oznacza, ¿e nauczyciel zawsze musi ponieœæ odpowiedzialnoœæ.

To na kierowniku wycieczki szkolnej spoczywa odpowiedzialnoœæ za zdrowie i bezpieczeñstwo jej uczestników. Nie oznacza to jednak przypisania mu winy za ka¿de niefortunne zdarzenie, które doprowadza do uszczerbku na zdrowiu ucznia – wynika z wyroku S¹du Apelacyjnego w Szczecinie, który uniewinni³ nauczyciela.

Komisja dyscyplinarna przy wojewodzie, a potem komisja odwo³awcza przy ministrze edukacji narodowej uzna³y kierownika wycieczki za winnego tego, ¿e nie zapewni³ bezpieczeñstwa uczniom. W rezultacie jedna z uczestniczek uleg³a powa¿nemu wypadkowi. Podczas zjazdu ze stoku chcia³a unikn¹æ kolizji z dzieckiem, które zajecha³o jej drogê. Zjecha³a z wyznaczonej trasy w siatkê, a nastêpnie w stoj¹cy za ni¹ ratrak. Mimo kasku uderzy³a twarz¹ w wystaj¹c¹ œrubê, co spowodowa³o rozleg³e obra¿enia. Tego dnia uczniowie zgodnie z harmonogramem wycieczki mieli jeŸdziæ inn¹ tras¹. Kierownik bez akceptacji dyrekcji szko³y dokona³ zmian. T³umaczy³, ¿e na zaplanowanej dla uczniów trasie by³ t³ok i lód. Obie by³y jednak tej samej trudnoœci. Z dokumentacji zajêæ prowadzonych podczas wycieczki wynika zaœ, ¿e temat bezpieczeñstwa zosta³ poruszony z m³odzie¿¹ tylko w dniu przyjazdu.

Choæ w postêpowaniu karnym nie dopatrzono siê winy nauczyciela, komisja dyscyplinarna wymierzy³a mu karê nagany z ostrze¿eniem. Obwiniony uchybi³ bowiem obowi¹zkom okreœlonym w Karcie nauczyciela poprzez brak nale¿ytej starannoœci w sprawowaniu nadzoru nad uczestnikami wyjazdu i b³êdnie podjête decyzje.

S¹d Apelacyjny w Szczecinie, uniewinniaj¹c nauczyciela, uzasadni³, ¿e nieszczêœliwego zdarzenia nikt nie móg³ przewidzieæ ani mu zapobiec, poza osobami, które nieprawid³owo ustawi³y ratrak przy trasie zjazdowej. Nie sposób te¿ uznaæ, ¿e uczniowie klasy sportowej, kolejny raz uczestnicz¹cy w zajêciach narciarskich, nie posiadali niezbêdnej wiedzy o zasadach bezpieczeñstwa. Gdy uczeñ powierzony opiece nauczyciela ulega nieszczêœliwemu wypadkowi, którego opiekun nie by³ w stanie przewidzieæ nawet przy do³o¿eniu najwy¿szej starannoœci, nie mo¿na przypisaæ nauczycielowi winy, nawet w najl¿ejszej postaci – lekkomyœlnoœci. Nie mo¿na wiêc przypisaæ mu odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej.

Sygnatura akt: III APo 1/20

Football news:

Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law