Poland

Nasienie strachu

Alice (Emily Beecham), bioin¿ynierka z Wielkiej Brytanii, tworzy odmianê kwiatu, którego celem jest uczynienie potencjalnego w³aœciciela szczêœliwym. Osi¹gniêcie tego stanu ma byæ mo¿liwe w zamian za okazan¹ roœlinie troskê i wysi³ek w³o¿ony w jej pielêgnacjê. Taki nowoczesny antydepresant. Problem pojawia siê w momencie, gdy jej kole¿anka z pracy, Bella (Kerry Fox), zaczyna podejrzewaæ, ¿e oto powsta³ potwór, którego py³ki s¹ nosicielami groŸnego wirusa, przejmuj¹cego kontrolê nad umys³ami. Zainfekowani przezeñ ludzie zaczynaj¹ broniæ go za wszelk¹ cenê.

„Kwiat szczêœcia" (2019), film w re¿yserii Jessiki Hausner, œwiatow¹ premierê mia³ na zesz³orocznym festiwalu w Cannes (zas³u¿ona Z³ota Palma dla najlepszej aktorki), ale na polskie ekrany trafia w momencie znamiennym, w czasie drugiej fali pandemii. To szalenie konceptualne science fiction, a w³aœciwie horror ekologiczny – wszak takimi w³aœnie chwytami i muzyk¹ ilustracyjn¹ rodem z dreszczowców operuje – nie tyle daj¹cy odpowiedzi, ile ukazuj¹cy genezê problemów wspó³czesnoœci.

G³ówna bohaterka to pracoholiczka, w minimalistycznym mieszkaniu samotnie wychowuj¹ca syna, mierz¹ca siê z poczuciem winy z powodu zaniedbywania nastolatka, podœwiadomie pragn¹ca uwolniæ siê od wiêzi z dzieckiem. Czy to film o niechcianym macierzyñstwie, niczym w niedawnym, równie wystylizowanym, symetrycznym i sterylnym „£aknieniu" Carli Mirabelli-Davis? Niewykluczone. Tropów interpretacyjnych ten tajemniczy film dostarcza sporo, na czele z pytaniami o przysz³oœæ ludzkoœci ora...

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca