Poland

Narciarze będą obchodzić przepisy, by spędzić urlop w górach

Narciarka podczas epidemii koronawirusa

Adobe Stock

Deklarowanie wyjazdów s³u¿bowych i organizacja zawodów sportowych - o pomys³ach narciarzy na obchodzenie obostrzeñ, by móc skorzystaæ z bazy noclegowej w górach mówi³ Tomasz Bujok, burmistrz Wis³y w rozmowie z Onet.pl

– Jeœli rz¹d nie z³agodzi obostrzeñ dla narciarzy, to wzroœnie liczba wyjazdów s³u¿bowych w góry. Przecie¿ hotele mog¹ obs³ugiwaæ legalnie takie osoby. To zreszt¹ ju¿ siê dzieje. Turystyka biznesowa w kurortach górskich roœnie w si³ê. S¹ ró¿ne pomys³y na zakwaterowanie: organizowane s¹ ró¿nego rodzaju zawody sportowe, których uczestnicy poznaj¹ np. zasady gry w szachy i konferencje mi³oœników nart biegowych – powiedzia³ Bujok w rozmowie dla Onet.pl.

– Polak potrafi. Mówiê to wszystko oczywiœcie z przymru¿eniem oka. Pytanie brzmi, czy chcemy powodowaæ, ¿e Polak zawsze bêdzie musia³ kombinowaæ, czy damy mo¿liwoœæ rozs¹dnego i odpowiedzialnego dzia³ania. Myœlê, ¿e wszyscy pragniemy tego drugiego – doda³ burmistrz Wis³y.

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa rozwoju, pracy i technologii wyci¹gi i koleje linowe bêd¹ mog³y byæ czynne pod warunkiem przestrzegania re¿imu sanitarnego. Zamkniête maj¹ jednak pozostaæ hotele, pensjonaty i restauracje.

Bujok podkreœli³, ¿e obostrzenia dotycz¹ce bazy noclegowej to pozbawienie dochodów samorz¹dów i przedsiêbiorców do wiosny. Razem z burmistrzami czterech innych kurortów w Beskidzie Œl¹skim (Brenna, Istebna, Szczyrk i Ustroñ) zrzeszonymi w "Beskidzkiej 5" zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o z³agodzenie rygorów dla zimowej turystyki.

W³odarze wyjaœnili, ¿e pobyt w górach jest bezpieczny, a nawet zbawienny dla zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. W piœmie do ministra wskazali, ¿e narciarze przebywaj¹ na du¿ych otwartych przestrzeniach, a ich ubiór chroni nie tylko nos i usta, ale tak¿e oczy i rêce.

Football news:

Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)
Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball