Poland

Nakaz zapłaty nie może być ślepy na prawdę

Adobe Stock

Z powodu ostrych rygorów postêpowaniem nakazowym powinni siê zajmowaæ doœwiadczeni sêdziowie, a wnoszone zarzuty rozpatrywaæ szybko.

Postêpowanie nakazowe jest narzêdziem dochodzenia d³ugu, ale bywa nadu¿ywane. Wiedza o nim przeciêtnego cz³owieka, nawet przedsiêbiorcy, jest niewielka. Nieraz zreszt¹ czytelnicy „Rz" zwracali siê do redakcji, nie dowierzaj¹c, ¿e komornik mo¿e zaj¹æ im konto bez poinformowania o sprawie i bez rozprawy.

Ostre narzêdzie

Nakazów zap³aty wydaje siê ka¿dego roku ponad 3 mln. Wiêkszoœæ, tzw. upominawczych, nie jest uci¹¿liwa dla pozwanego. Wystarczy, ¿e po otrzymaniu nakazu z pouczeniem wyœle do s¹du odformalizowany sprzeciw, niewymagaj¹cy op³aty, i sprawa zaczyna siê jak zwyk³a. Du¿o groŸniejszy jest nakaz wydany w postêpowaniu nakazowym. W odwo³aniu nale¿y przedstawiæ w ci¹gu 14 dni wszystkie okolicznoœci i wszystkie wnioski dowodowe kwestionuj¹ce roszczenie. Taki nakaz dosta³a przed miesi¹cem KCI, spó³ka matka wydawcy „Rzeczpospolitej". Na podstawie nieprawomocnego nakazu zap³aty (a wiêc wydanego na posiedzeniu niejawnym, bez udzia³u pozwanej) komornik na wniosek drugiej strony sporu o 5 mln z³ zaj¹³ warte kilkaset milionów aktywa spó³ki, ³¹cznie z akcjami wydawcy gazety.

Obrona pod górkê

– Napisanie odwo³ania od nakazu zap³aty nie jest proste, bo powód móg³ nawet kilka lat przygotowywaæ pozew, a pozwany ma tylko dwa tygodnie i nie mo¿e pope³niæ ¿adnego b³êdu – mówi mec. Jacek Siñski z Kancelarii SK&S Legal. I dodaje: – Przedsiêbiorcy i prawnicy znaj¹ zalety postêpowania nakazowego, choæby dlatego, ¿e uiszczaj¹ wtedy tylko 1/4 wpisu. Jeœli sêdzia dostaje zarzuty od nakazu lub wniosek o wstrzymanie zabezpieczenia, powinien jak najszybciej je rozpatrzyæ. Niestety, z powodu przeci¹¿enia sêdziowie nie czytaj¹ nap³ywaj¹cych wniosków, powinni to wiêc czyniæ asystenci i zwracaæ sêdziom uwagê na wa¿ne sprawy.

Problemy z rozpoznawaniem wniosków potwierdza Aneta £azarska, sêdzia gospodarczy w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie. – Pozwany mo¿e z³o¿yæ wniosek o wstrzymanie nakazu lub o ograniczenie zabezpieczenia. S¹dy staraj¹ siê niezw³ocznie podejmowaæ decyzje, ale nie daj¹ rady. Sêdzia zwraca uwagê, ¿e postêpowanie nakazowe s³u¿y ochronie powoda, który ma „mocne dowody", np. weksel. Nie³atwo uzyskaæ nakaz w postêpowaniu nakazowym, dlatego wiêkszoœæ spraw trafia do upominawczego.

– Postêpowanie nakazowe jest zarezerwowane dla roszczeñ potwierdzonych dokumentami urzêdowymi uznanymi przez d³u¿nika czy wynikaj¹cych z weksla. S¹dy w takich sprawach uwa¿niej przygl¹daj¹ siê dokumentom. Nakaz pozwala zaj¹æ konto przeciwnika, a gdy jest oparty na wekslu, natychmiast œci¹gaæ pieni¹dze – mówi mec. Pawe³ Lewandowski z Kancelarii Domañski Zakrzewski Palinka. Tak¿e on widzi niedoskona³oœci postêpowania. – Niepokoi przed³u¿aj¹ce siê rozpatrywanie spraw nakazowych – podkreœla.

Marcin Szymañski adwokat, kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Z postêpowaniami s³u¿¹cymi przyœpieszeniu rozpoznania sprawy, do których nale¿y postêpowanie nakazowe, z regu³y wi¹¿e siê ryzyko dla pozwanego. Nakazy zap³aty ograniczone zosta³y do roszczeñ potwierdzonych wiarygodnymi dokumentami. Niestety, nie zawsze to wystarcza, bo w bardziej skomplikowanych sporach wykazanie bezzasadnoœci ¿¹dania wymaga licznych dowodów, a do ich zgromadzenia potrzeba czasu. Dwa tygodnie na przygotowanie odwo³ania mo¿e byæ zbyt krótkim okresem, a nawet drastycznie krótkim, gdy dochodzona jest bardzo wysoka kwota lub pozwany nie ma prawnika.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto