Poland

Najważniejsza walka z nihilizmem

Porfiriusz, s³ynny woŸnica rydwanów ¿yj¹cy na prze³omie V i VI w., by³ bo¿yszczem t³umów w Konstantynopolu, ale te¿ profesjonalnym zadymiarzem

EAST NEWS

Nie tyle obrona christianitas czy te¿ „cywilizacji ³aciñskiej", ile walka z nihilizmem, prowadzona przez wszystkich ludzi dobrej woli, jest dzisiaj najistotniejszym wyzwaniem wojny kulturowej.

Nie³atwo powiedzieæ jednym s³owem, kim w³aœciwie by³ Porfiriusz. Jako woŸnica rydwanów przypomina³ Kamila Stocha, tyle ¿e na bizantyñsk¹ skalê. T³umy kocha³y go za jego zwyciêstwa na konstantynopolitañskim hipodromie. Mieszkañcy stolicy oraz innych miast cesarstwa, gdzie nieodmiennie pokonywa³ rywali w wyœcigach, obnosili go – ale nie na rêkach. Takie pospolitowanie przystoi dziœ mo¿e zwyciêzcom Formu³y 1, opryskuj¹cym karki swoich fanów pian¹ szampana, nie licowa³o jednak z majestatem pó³bogów antycznej areny. Po zwyciêskich zawodach albo nawet bez tego pretekstu wielbiciele Porfiriusza obnosili go po ulicach w lektyce obwieszonej laurowymi wieñcami. Wiedli go tak, jak ongiœ triumfalnie prowadzono na Kapitol rzymskich wodzów, którzy pokonali Kartagiñczyków albo Partów. Lub jak wcielonego boga w³aœnie. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e w chrzeœcijañskim Konstantynopolu nie by³o poœwiêconej mu œwi¹tyni. 200 lat wczeœniej na pewno by mu j¹ wystawiono....

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?