Poland

Najlepszych analityków gospodarki ma BOŚ

Duet z BOŒ triumfowa³ ju¿ w 2013 r., a w 2019 r. zaj¹³ trzecie miejsce. Tym samym sta³ siê te¿ trzecim uczestnikiem w historii naszej rywalizacji, siêgaj¹cej 2007 r., który stan¹³ na najwy¿szym stopniu podium dwa razy. Takim osi¹gniêciem mog¹ siê pochwaliæ jedynie Miko³aj Raczyñski, dyrektor ds. zarz¹dzania funduszami w Noble Funds TFI, zwyciêzca m.in. poprzedniej edycji konkursu, oraz Janusz Jankowiak, g³ówny ekonomista Polskiej Rady Biznesu (nie bierze ju¿ udzia³u w rywalizacji). Tarnawê i Œwi¹tkowsk¹ wyró¿nia jednak to, ¿e w latach 2017–2019 trzy razy z rzêdu triumfowali w organizowanym równolegle przez „Parkiet" konkursie krótkoterminowych prognoz makroekonomicznych i finansowych. ¯aden inny zespó³ analityczny nie ma za sob¹ takiego pasma sukcesów.

Kryzys jak ¿aden inny

Celem konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego jest weryfikacja trafnoœci prognoz g³ównych wskaŸników gospodarczych. Rozstrzygniêta w³aœnie XIII edycja konkursu odby³a siê w nadzwyczajnych okolicznoœciach. Dotyczy³a przewidywañ na 2020 r. formu³owanych przez uczestników w oœmiu rundach od marca 2019 r. (szczegó³y w ramce). Wiêkszoœæ tych przewidywañ z powodu pandemii, której wybuchu ¿aden ekonomista dostrzec z wyprzedzeniem nie móg³, si³¹ rzeczy okaza³a siê chybiona. Dotyczy³y zupe³nie innej rzeczywistoœci.

Te prognozy, które by³y formu³owane ju¿ po tym, jak pandemiczny szok sta³ siê faktem, maj¹ mniejszy wp³yw na wyniki naszego konkursu ni¿ te sporz¹dzane z wiêkszym wyprzedzeniem. Nawet one jednak okaza³y siê wyj¹tkowo nieprecyzyjne, bo koronakryzys by³ wydarzeniem bez precedensu. Znajomoœæ przebiegu poprzednich globalnych kryzysów na niewiele siê zdawa³a nie tylko dlatego, ¿e Polskê one szczêœliwie omija³y.

O tym, jak nieprzewidywalna by³a gospodarcza rzeczywistoœæ w ub.r., najlepiej œwiadcz¹ prognozy dotycz¹ce stopy bezrobocia rejestrowanego. Uczestnicy naszego konkursu na prze³omie marca i kwietnia 2020 r. przeciêtnie przewidywali, ¿e wskaŸnik ten do koñca roku przebije 8 proc. Co niektórzy s¹dzili nawet, ¿e osi¹gnie poziom dwucyfrowy. Za spraw¹ tarcz antykryzysowych i finansowych tak siê jednak nie sta³o. Stopa bezrobocia w grudniu wynosi³a 6,2 proc. A i ten wynik by³ zaburzony przez zmiany w wysokoœci i zasadach przyznawania zasi³ków dla bezrobotnych.

Inflacja bez œladu pandemii

W takich okolicznoœciach najlepsze zespo³y w XIII edycji naszego konkursu zdoby³y niespe³na 7 pkt na 40 mo¿liwych, podczas gdy w poprzednich latach miejsce na podium dawa³y wyniki na poziomie co najmniej 15 pkt.

Co ciekawe, spoœród uwzglêdnionych w naszym konkursie wskaŸników makroekonomicznych najbardziej zbli¿ona do oczekiwañ uczestników okaza³a siê inflacja. Wynios³a œrednio 3,4 proc., niemal dok³adnie tyle, ile przeciêtnie oczekiwali ekonomiœci w ankiecie z prze³omu 2019 i 2020 r. To o tyle zaskakuj¹ce, ¿e w kolejnych rundach uczestnicy naszego konkursu zak³adali, ¿e recesja st³umi wzrost cen.

Inflacja na równi z PKB to najwa¿niejsza z konkursowych zmiennych, o najwiêkszym wp³ywie na koñcowe wyniki. Dlatego wœród trzech zespo³ów, które znalaz³y siê w pierwszej pi¹tce najlepszych analityków makroekonomicznych 2020 r., trzy by³y te¿ w pierwszej pi¹tce najlepszych prognostów inflacji. Zwyciêzc¹ w tej kategorii zostali analitycy z Santander Bank Polska (Piotr Bielski, Marcin Luziñski, Wojciech Mazurkiewicz, Grzegorz Ogonek i Marcin Sulewski), wyprzedzaj¹c duet z BOŒ oraz zespó³ TMS Brokers. Dorota Strauch wyró¿ni³a siê z kolei celnoœci¹ prognoz stopy bezrobocia. W tej kategorii by³a druga.

Jakub Sawulski, Jakub Rybacki ekonomiœci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Ekonomiœci myl¹ siê czêsto. Pandemia jedynie podkreœli³a nasz brak umiejêtnoœci prognozowania skomplikowanych zjawisk gospodarczych. W marcu i kwietniu 2020 r. przewidywania analityków zmienia³y siê œrednio co dwa tygodnie. Nawet wtedy, gdy czas ¿ycia prognoz siê wyd³u¿y³, znacz¹co wzros³y ich b³êdy. WeŸmy za przyk³ad ankietê z pocz¹tku lipca 2020 r. Mediana prognoz dotycz¹cych PKB w III kwartale – tym, który ju¿ trwa³ – wskazywa³a na spadek tej miary aktywnoœci w gospodarce o 4 proc. rok do roku. W rzeczywistoœci PKB zmala³ o 1,5 proc. To du¿a ró¿nica. Tylko cztery spoœród 32 zespo³ów spodziewa³y siê spadku ni¿szego ni¿ 2 proc. Jaki jest wiêc sens prognozowania, szczególnie w czasach ogromnej niepewnoœci zwi¹zanej z pandemi¹? Mo¿e powinniœmy przyznaæ wprost: nie mamy pojêcia, co siê wydarzy w najbli¿szych kwarta³ach? Wbrew pozorom analitycy nie s¹ bezpoœrednio rozliczani z trafnoœci przewidywañ. Najwa¿niejsz¹ funkcj¹ prognoz nie zawsze jest precyzyjne okreœlenie wartoœci danego wskaŸnika, lecz budowanie oczekiwañ. Te oczekiwania funkcjonuj¹ w debacie publicznej jako tzw. konsensus. Daje on odbiorcom prognoz punkt zaczepienia. Ekonomiœci tworz¹ szacunki, bazuj¹c na modelach matematycznych skorygowanych o intuicjê. To rozwi¹zania zawodne – gospodarka stale zaskakuje. Ale dziêki prognozom wiemy, czy to zaskoczenie jest pozytywne czy negatywne. Same liczby, bez tego kontekstu, trac¹ wartoœæ. Oczekiwania odgrywaj¹ w gospodarce kluczow¹ rolê. Bez nich nie da siê prowadziæ biznesu ani polityki gospodarczej pañstwa. Oczekiwania mog¹ bezpoœrednio wp³ywaæ na decyzje i kszta³towaæ rzeczywistoœæ. Prognozy d³ugotrwa³ej recesji by³y podstaw¹ wprowadzenia pakietów fiskalnych, które zmniejszy³y jej skalê. Te same prognozy wstrzyma³y jednak inwestycje sektora prywatnego, co mo¿e skutkowaæ ni¿szym wzrostem w przysz³oœci. Nawet jeœli g³ówn¹ funkcj¹ prognoz jest „tylko" kszta³towanie oczekiwañ, to z perspektywy spo³eczeñstwa im s¹ one trafniejsze, tym lepiej. Dla instytucji przygotowuj¹cych prognozy na potrzeby polityki gospodarczej, takich jak Ministerstwo Finansów, NBP czy PIE, istotne znaczenie ma praca i komentarze analityków z sektora prywatnego. Dlatego wszystkim zespo³om bior¹cym udzia³ w konkursie „Parkietu" i „Rzeczpospolitej", zw³aszcza tym, które znalaz³y siê w czo³ówce rankingu, nale¿¹ siê gratulacje. Wykonuj¹ dobr¹ i potrzebn¹ pracê.

Jak wy³aniamy najlepszego analityka makroekonomicznego roku

Konkurs na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowany jest przez redakcje „Parkietu" i „Rzeczpospolitej" od 2007 r. Rywalizacja jest otwarta dla wszystkich, którzy chc¹ sprawdziæ swoje umiejêtnoœci analityczne: ekonomistów z instytucji finansowych i oœrodków badawczych, niezale¿nych ekspertów, a tak¿e pracowników naukowych i studentów. Uczestnicy konkursu (obecnie jest ich 36) cztery razy do roku nadsy³aj¹ prognozy na IV kolejne kwarta³y dla oœmiu wskaŸników makroekonomicznych i rynkowych. Za ka¿d¹ prognozê mog¹ otrzymaæ od 0 do 1 pkt w zale¿noœci od tego, jak wypada ona na tle odczytu wskaŸnika oraz przewidywañ uczestników. Podsumowuj¹c prognozy na dany kwarta³, najwiêksz¹ wagê przypisujemy tym formu³owanym najwczeœniej (z rocznym wyprzedzeniem), najmniejsz¹ zaœ najœwie¿szym (sporz¹dzonym kwarta³ wczeœniej). W rankingu ogólnym najwiêksz¹ wagê maj¹ punkty za prognozy PKB i CPI.

Laureaci konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego 2020 r.*

Ranking ogólny

1. Bank Ochrony Œrodowiska

2. Santander Bank Polska

3. Dorota Strauch (RBI)

4. Tomasz Bursa (OPTI TFI)

5. Bank Millennium

Prognozy PKB

1. Tomasz Bursa (OPTI TFI)

2. Credit Agricole Bank Polska

3. PZU

4. Dr Wojciech Zatoñ (Uniwersytet £ódzki)

5. SKN 4Future (Uniwersytet £ódzki)

Prognozy inwestycji

1. Pawe³ Mizerski (AXA TFI)

2. Prognozy-gospodarki.pl

3. Polityka Insight

4. Damian Rosiñski (DM AFS)

5. Tomasz Bursa (OPTI TFI)

Prognozy konsumpcji

1. Jakub Sybilski

2. PKO BP

3. Miko³aj Raczyñski (Noble Funds TFI)

4. Bank Citi Handlowy

5. ING Bank Œl¹ski

Prognozy inflacji (CPI)

1. Santander Bank Polska

2. Bank Ochrony Œrodowiska

3. TMS Brokers

4. Bank Pekao

5. Bank Millennium

Prognozy stopy bezrobocia rejestrowanego

1. SKN Finansów i Makroekonomii (SGH)

2. Dorota Strauch (RBI)

3. Prognozy-gospodarki.pl

4. Bank Gospodarstwa Krajowego

5. Piotr Draus (KBS)

Prognozy stopy

referencyjnej NBP

1. Ex aequo czterej uczestnicy: Bank Citi Handlowy, Piotr Draus (KBS), mBank, Piotr Soroczyñski (KIG)

5. Ex aequo trzej uczestnicy: Bank Millennium, Bank Pekao, Pawe³ Mizerski (AXA TFI)

Prognozy kursu euro w z³otych

1. Alior Bank

2. SKN 4Future (Uniwersytet £ódzki)

3. PZU

4. mBank

5. Damian Rosiñski (DM AFS)

Prognozy kursu dolara

w z³otych

1. PZU

2. ING Bank Œl¹ski

3. Prognozy-gospodarki.pl

4. Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych

5. Citi Handlowy

Prognozy rentownoœci 10-letnich obligacji

skarbowych**

1. Przemys³aw Kwiecieñ (XTB) 2. PZU

3. Miko³aj Raczyñski (Noble Funds TFI)

4. Bank Gospodarstwa Krajowego

5. Santander Bank Polska

Prognozy WIG20**

1. PZU

2. Jakub Sybilski

3. Pawe³ Mizerski (AXA TFI)

4. Tomasz Bursa (OPTI TFI)

5. SKN Finansów i Makroekonomii (SGH)

ród³o: Konkurs „Parkietu"

i „Rzeczpospolitej" na najlepszego analityka makroekonomicznego roku

*Ostatnie dane za IV kwarta³ 2020 r., pozwalaj¹ce oceniæ trafnoœæ prognoz uczestników, zosta³y opublikowane pod koniec lutego.

**Zmienna pozakonkursowa,

nie prognozuj¹ jej wszystkie zespo³y.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals